Taruksen alueen hakkuut

ELY-keskus tekee maastokatselmuksen

Hämeenlinnan kaupunki on käynyt läpi yhdessä ELY-keskuksen ja UPM:n kanssa Taruksen alueelle suunniteltuja, kaupungin työohjelmassa olevia metsänhakkuita. ELY-keskus tekee maastokatselmuksen Tarusjärven eteläpuolisilla kohteilla mahdollisten uhanalaisten lajien varalta keväällä/kesällä 2020. Tarkastettavat kohteet sisältävät uudistus- ja harvennushakkuukuvioita.

Katselmuksen jälkeen tarkennetaan toimenpiteitä ja alueiden rajauksia tarpeen mukaan. Harvennushakkuita todennäköisesti aloitetaan vielä kuluvan talven aikana mikäli sääolosuhteet sallivat.

Kaupunki omistaa Taruksen alueelta noin 1 000 hehtaaria. Kaupungin luontopalveluiden vuosittaiseen työohjelmaan voi tutustua hameenlinna.fi/kaupunginmetsat-sivulla.

Retkeilyreitistö huomioidaan kaikissa toimenpiteissä

Hämeenlinnan kaupunki on aikanaan itse ollut perustamassa Taruksen retkeilyaluetta ja hoito- ja hakkuutöitä on alueella tehty vuosittain sen pitkän historian aikana. Alueelle on alun perin haluttu perustaa retkeilyalue, jossa sovitetaan yhteen niin metsätalouden toimenpiteet, retkeily sekä luonnon monimuotoisuus. Ensimmäinen metsätaloussuunnitelma on tehty Turvan tilalle vuonna 1928 ja kämppävuokrausta on ollut 1970–luvulta alkaen.

Metsänhoidon historiasta myös kerrotaan retkeilijöille ja aiheen ympärille on rakennettu teemareittejä alueelle. Retkeilyalueen hoito vaatii myös toimenpiteitä; usein sulkeutunutta ympäristöä mielekkäämpänä koetaan ympäristö, jossa näkymiä on osin avarrettu ja reittien varsien maisemissa on vaihtelevuutta. Alue on aktiivisessa käytössä ja sitä pidetään viihtyisänä ja hyvänä retkeilypaikkana.

Alueelle laaditaan yleissuunnitelma

Metsähallituksella ja Hämeenlinnan kaupungilla on vireillä Evon retkeilyalueen yhteisen yleissuunnitelman laatiminen. Suunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2020 ja sitä tehdään yhteistyössä Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on laatia alueelle maankäytön kehittämissuunnitelma ohjaamaan ja tukemaan alueen luontomatkailuelinkeinojen kehittämistä huomioiden alueen luonne.

Maankäytön suunnitelmassa selvitetään ja arvioidaan luontomatkailua tukevan palvelurakentamisen sijoittuminen alueelle pitkällä aikajänteellä. Suunnitelmaa voidaan hyödyntää myöhemmin alueen yleis- ja asemakaavahankkeissa.

Evon osalta erityispiirteinä ja huomioon otettavina seikkoina korostuvat mm. omaleimaisen vision ja brändin kehittäminen, kestävä matkailu, pääkaupunkiseudun asutuskeskusten ja lentokentän läheisyys sekä näiden kasvupotentiaali, saavutettavuuden kehittäminen, omaleimaiset luonto- ja seikkailuaktiviteetit sekä uudet majoitustrendit.

Lisätiedot:
EVOn ja Taruksen alueen yleissuunnitelma, suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki, puh. 03 621 5584, niklas.lahteenmaki@hameenlinna.fi

Kaupungin metsänhoito, metsätalousinsinööri Mika Rantonen, puh. 03 621 4685, mika.rantonen@hameenlinna.fi

Aiheesta uutisoitua:

Greenpeace  (10.12.2019)

YLE (10.12.2019)

Maaseudun Tulevaisuus (10.12.2019)

Greenpeace (11.12.2019)

Hämeen Sanomat(17.12.2019)

Keski-Häme (28.12.2019)

YLE (11.1.2020)