Tiedote Velssin asfalttiaseman hajuhaitoista

Tuotanto Velssin asfalttiasemalla alkoi heinäkuun alussa. Tämän jälkeen Hämeenlinnan kaupungille on tullut valituksia asfalttiaseman kärystä Velssin lähialueilta. Valituksia on tullut erityisesti Siirin ja Velssin asuinalueilta.

Velssin asfalttiasemalle ja sen lähialueille on tehty useita tarkastus- ja havainnointikäyntejä hajuvalitusten johdosta. Hajun leviäminen on tehtyjen havaintojen perusteella ajallisesti ja paikallisesti rajautunutta, minkä vuoksi hajun voimakkuuden ja keston todentaminen on ollut hankalaa.

Asfalttiasemalle tehtyjen tarkastusten perusteella laitoksen toiminta täyttää asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (846/2012) vaatimukset. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä asetuksen edellyttämät hiukkaspäästö- ja melumittaukset asetuksessa säädetyssä määräajassa. Hiukkaspäästömittausten osalta määräaika on vuoden 2019 loppuun ja melumittausten osalta 30.6.2020 mennessä. Täysin hajutonta asfaltin tuotanto ei ole eikä lainsäädäntö sitä edellytä, mutta kohtuutonta haittaa ei saa aiheutua. Kohtuuttomuuden arviointi on tapauskohtaista eikä hajulle ole asetettu Suomessa mitään raja-arvoja.

YIT Teollisuus Oy on antanut hajuhaittojen ehkäisemiseksi tehtävistä toimenpiteistä selvityksen, jonka mukaan ulkopuolinen asiantuntija tekee Velssin asfalttiasemalla mittauksia hajupäästöjen selvittämiseksi viikolla 37 sekä laatii suunnitelmat tarvittavista ilmanlaadun mittauksista ja mahdollisista teknisistä ratkaisuista asfalttiasemalla. Alustavat suunnitelmat valmistuvat viikon 38 lopulla. Suunnitelmien perusteella tehtäviä mittauksia ja teknisten ratkaisujen pilotointia tehdään syksyn 2019 aikana. Pilotointi on tarpeen, koska suoraan valmiita teknisiä ratkaisuja hajupäästöjen vähentämiseksi ei ole. Tuotantokausi päättyy joulukuuhun mennessä eikä laitoksella ole tuotantoa talvikuukausina.

Mikäli nyt tehtävillä toimenpiteillä hajuhaittoja ei saada riittävästi vähenemään tuotantokauden 2020 alkuun mennessä ja haitat todetaan kohtuuttomiksi, viranomainen velvoittaa toiminnanharjoittajaa hakemaan toiminnalle ympäristölupaa naapuruussuhdelain perusteella.