Työ jatkuu tapahtuma- ja matkailualan kehittämisen yhteistyöryhmässä

Hämeenlinnassa laadittiin viime vuonna tapahtumien ja matkailun tiekartta. Tiekartassa esitettiin joukko tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden kautta kaupungin matkailun kehittämisen tarpeisiin ja haasteisiin kyettäisiin vastaamaan entistä paremmin. Tiekarttaprosessista vastasi kulttuuripäällikkö Janne Niemisen johtaja työryhmä, joka muun muassa kuuli laajalti alan toimijoita ja toteutti kyselyn myös paikallisille toimijoille. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi tiekartan 13.12.2021 (195 §). Matkailu ja tapahtumat nähdään tärkeänä osana kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamista ja entistä vahvemmin hyvinvointialueuudistuksen toteuduttua ja muuttaessa merkittävästi kaupungin tehtäväkenttää.

Kaupunginjohtajan päätöksellä perustettiin alkuvuodesta hänen johtamansa tapahtuma- ja matkailutyön poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä, joka käsittelee ja ratkoo laaja-alaisesti alaan liittyviä kysymyksiä. Ryhmä voi kutsua ja kuulla eri asiantuntijoita ja sidosryhmiä kokouksissaan. Ryhmästä uutisoitiin myös mediassa. Ryhmän toimintaa koordinoi strategia- ja kehittämisyksikkö, joka samalla vastaa tapahtumien ja matkailun kehittämisen kokonaiskuvasta.

Yhteistyöryhmän kokoonpano

 • Kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen, puheenjohtaja
 • Strategiajohtaja Markku Rimpelä, varapuheenjohtaja
 • Strategiapäällikkö Launo Haapamäki, sihteeri
 • Kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri
 • Maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki
 • Kulttuuripäällikkö Janne Nieminen
 • Viestintäpäällikkö Tiina Vahtokari
 • Verkatehdas Oy, toimitusjohtaja Janne Auvinen
 • Tapahtuma- ja matkailuekosysteemin vetäjä Seppo Saarinen
 • Linnan Kehitys Oy, toimitusjohtaja Kari Saarinen
 • Linnan Kehitys Oy, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kati Tiitola
 • Linnan Kehitys Oy, matkailuasiantuntija Outi Mertamo

Yhteistyöryhmän tehtävät

 • jalkauttaa tapahtuma- ja matkailutiekartta
 • edistää osaltaan vuoropuhelua tapahtuma- ja matkailualan kanssa
 • käsitellä laaja-alaisesti matkailualaan liittyviä kehittämisen kysymyksiä
 • poistaa ns. siiloja ja lisätä eri yksiköiden keskinäistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa
 • tehostaa matkailuvaikutusten (sis. tapahtumat) arviointia kaupunkiorganisaatiossa
 • määrittää matkailumarkkinoinnin painopisteitä yhteisen keskustelun pohjalta
 • uudistaa kaupungin markkinointiyhteistyö- ja tapahtumatukijärjestelmää ja järjestää tapahtumien potentiaalin ja vaikutusten ammattimainen arviointi
 • kuulla ja kutsua asiantuntijoita ja asianomistajia mukaan tarvittaessa