Ulkopaikkakuntalaisten hoito Hämeenlinnan terveyspalveluiden avosairaanhoidossa

Kiireellinen sairaanhoito

Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava asiakkaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta (Terveydenhuoltolaki 50 § (29.12.2016/1516).

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista.

Asiakasmaksut peritään samoin kuin kunnan omilta asukkailta.

Kiireetön sairaanhoito, ns. hoitosuunnitelman mukainen hoito

Tilapäisen oleskelun aikana voi käyttää terveyspalveluja maksusitoumuksen tai hoitosuunnitelman mukaisesti (Terveydenhuoltolaki 47 § 2).

Ulkopaikkakuntalaisella on oltava oman kotikunnan terveyskeskuksen tekemä kirjallinen hoitosuunnitelma tai maksusitoumus. Hoitovastuu säilyy omassa terveyskeskuksessa. Asiakasmaksut peritään samoin kuin kunnan asukkailta.

  • Ulkopaikkakuntalaisen on itse ilmoitettava vähintään kolme viikkoa ennen hoidon tarvetta sille oleskelupaikkakunnan terveysasemalle, jolle hän on hakeutumassa
  • Edellytetään yhtäjaksoista ja pidempiaikaista, useiden viikkojen oleskelua (vähintään 3 viikkoa)
  • Ulkopaikkakuntalaiset hoidetaan terveyspalveluissa ensisijaisesti oleskeluosoitteen mukaisella terveysasemalla
  • Oikeus saada hoitosuunnitelman mukaisia kiireettömiä palveluita perustuu mm. opiskeluun, lähiomaisen tai muun läheisen asumiseen, hoidon, huolenpidon, tai henkilön vapaa-ajan asumiseen tai oleskeluun tai työskentelyyn
  • Käytännössä tavanomaisimpia suunnitelman mukaisia palveluita ovat mm. erilaiset laboratoriotutkimukset ja mahdollisesti lääkkeiden annot
  • Palveluita tarjotaan samoilla periaatteilla kuin omille kuntalaisille