Valinnanvapauskokeilun 2017-2019 loppuraportti on valmistunut

Valinnanvapaus sote-palveluissa -kokeilua toteutettiin Hämeenlinnassa vuosien 2017 ja 2019 välisenä aikana. Kokeilussa Lammin ja Jukolan terveysasemien alueilla asuvat kuntalaiset saivat valita terveyspalvelunsa toteuttajaksi samalla asiakasmaksulla joko julkisen tai kokeilussa mukana olevan yksityisen palveluntuottajan. Kokeilu kattoi yhteydenottoon ja ohjaukseen liittyvät palvelut, lääkärin, sairaanhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan ja sosiaaliohjaajan vastaanottopalvelut sekä tarvittavat laboratorio- ja röntgenpalvelut.

Tärkein vaihtosyy oli lääkäriaikojen saatavuus

Kokeilun aikana kerätyn asiakaskyselyn perusteella (n=3274) tärkeimmäksi vaihtosyyksi nousivat lääkäriaikojen saatavuus, terveysaseman sijainti sekä aiempi kokemus hoitopaikasta. Julkiselle palveluntuottajalle jääneet arvostivat terveysaseman sijaintia eniten, kun taas yksityiselle siirtyneet lääkäriaikojen saatavuutta.

Kokeilun ensimmäisen vuoden ajan vaihtotahti oli vilkas, mutta kokeilun edetessä se odotusten mukaisesti hidastui. Kokeilun päättyessä, elokuussa 2019, yksityisen palveluntuottajan oli valinnut 3888 henkilöä. Tämä oli 23,4% kokeiluväestöstä.

Hankkeen aikana saatavuus parani ja koettu laatu oli erinomaista

Kokeilussa kerätyn tiedon perusteella lääkäriaikojen saatavuus parantui ja asiakkaiden kokema laatu oli erinomaista. Saatavuuden paranemisen myötä hoitoon pääsy nopeutui, mutta samalla myös käyntimäärät sekä julkisten palveluiden piiriin tulleiden asiakkaiden määrät kasvoivat.

Määrällisesti eniten käyntisyistä ja diagnooseista kasvoivat lievät infektio-oireet sekä tuki- ja liikuntaelin- sekä iho-oireita sisältävät käyntisyyt.

Sosiaaliohjauksella ja –neuvonnalla on mahdollista lisätä vaikuttavuutta

Erityistä huomiota hankkeessa kiinnitettiin vuonna 2019 sosiaaliohjauksen ja –neuvonnan kehittämiseen terveysasemilla. Toimintatapa kehittyi hankkeen edetessä ja alkuhankaluuksien jälkeen voitiin todeta, että toimintamallilla on suotuisia vaikutuksia käytännön toimintaan ja se lisäsi palveluiden arvoa asiakkaille.

Ikäperustainen kapitaatiokorvaus ei ollut toimiva ratkaisu

Hämeenlinnan valinnanvapauskokeilussa oli käytössä ikäperusteinen kapitaatiokorvaus. Mallissa Hämeenlinnan kaupunki maksoi palveluntuottajalle korvauksen, joka määrittyi asiakkaan iän perusteella. Korvauksen määrä oli riippumaton asiakkaalle annetuista palveluista.

Hämeenlinnassa käytössä ollut kapitaatiokorvaus herätti kriittistä keskustelua palveluntuottajien taholta koko kokeilun ajan.  Keskusteluissa tuotiin esiin näkökulmia patoutuneesta palveluiden tarpeesta sekä siitä, että asiakkaat vaihtavat palveluntuottajaa silloin, kun palveluiden käytölle on tarvetta. Puolella valinnan tehneistä ensimmäinen käynti tapahtui viikon sisään valinnan tekemisestä. Tämän jälkeen osa jäi listautuneeksi, mutta palveluita käyttämättömäksi asiakkaaksi.

Valinnanvapauskokeilu päättyi 31.8.2019

Hämeenlinnassa selvitettiin valinnanvapauden mahdollisuuden jatkamista kokeilun päätyttyä. Selvityksessä oli nykyisen kaltainen toiminta, koko Hämeenlinnaan laajeneva valinnanvapaus sekä kertakorvaukseen perustuva malli. Kaikissa vaihtoehdoissa kustannukset osoittautuivat niin suuriksi, että toteuttaminen ei nykyisillä kaupungin resursseilla ollut mahdollista.

Sosiaaliohjauksen ja –neuvonnan jatkaminen omilla terveysasemilla on siirtynyt Hämeenlinnassa virkamiesvalmisteluun. Tavoitteena on jatkaa tätä hyväksi havaittua toimintatapaa.

Valinnanvapauskokeilun loppuraportti (pdf)