Velssin asfalttiaseman hajuhaitat

Toiminnan keskeyttäminen ja toimenpiteet

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta toiminnan keskeyttämisestä todetaan hallituksen esityksessä (HE 214/2013), että toiminnan keskeyttäminen on poikkeuksellinen toimenpide, joka voisi tulla kysymykseen vain harvoin.

Toimintaa ei ole perusteltua keskeyttää, jos toiminnanharjoittaja on ryhtynyt toimenpiteisiin haitan poistamiseksi. Toimenpiteiden laatua ei ole laissa tai hallituksen esityksessä määritelty tarkemmin.

Toiminnanharjoittajan käynnistämät selvitykset ja teknisten ratkaisujen pilotoinnit haitan poistamiseksi voidaan katsoa toimenpiteiksi. Vaikka suoraan valmista ratkaisua hajupäästöjen vähentämiseksi ei ole, YIT on ilmoittanut pyrkivänsä saamaan hajuhaitat kuriin seuraavan tuotantokauden alkuun mennessä. Tällä tuotantokaudella toiminta-aikaa on nyt noin kuukausi jäljellä.

Viranomaisen tulee antaa toiminnanharjoittajalle kohtuullinen aika tarvittavien selvitysten ja pilotointien tekemiseen. YIT:n käynnistämä hajukirjanpidon kerääminen asukkailta on myös toimenpide, jonka tarkoituksena on saada lisätietoa hajun leviämisestä teknisten ratkaisujen tueksi.

Terveysvaikutukset

Hallituksen esityksessä (HE 214/2013) todetaan ympäristönsuojelulain mukaisesta toiminnan keskeyttämisestä, että toiminnasta aiheutuvan terveyshaitan tulee olla välitön ja vakava.

Tiedossa ei ole tutkimusta, joka olisi osoittanut bitumin hajun terveydelle vaaralliseksi. Herkille oireita siitä voi tulla, kuten kaikista muistakin voimakkaista hajuista.

Kuten aiemmissa tiedotteissa on todettu, hajuille ei ole säädetty Suomessa raja-arvoja. Asfalttiaseman aiheuttama hajuhaitta ei myöskään ole jatkuva, koska laitos ei toimi ympärivuorokautisesti eikä päivittäin.

Asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annettu valtioneuvoston asetus (846/2012, jatkossa asfalttiasema-asetus) säätää hyvin niukasti hajun leviämisen torjunnasta ja viittaa lähinnä parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja käytäntöihin, joita nyt tehtävillä toimenpiteillä kartoitetaan. Asfalttiasema-asetuksen muistiossa (20.5.2010) ympäristöministeriö ei ole ottanut juuri lainkaan kantaa asfalttiaseman hajupäästöihin, vaan toteaa, että Suomessa ei ole olemassa hajulle asetettavia raja-arvoja. Asetusta päivitettiin vuonna 2012, mutta hajuun liittyviä säädöksiä ei tarkennettu tai täydennetty.

Hämeenlinnan kaupungin terveysvalvonta on ollut yhteydessä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitokseen (THL). Sieltä saadun tiedon mukaan bitumi ja bitumihuurut voivat olla akuutisti voimakkaasti silmiä ja limakalvoja ärsyttäviä. Tutkimusten mukaan kuitenkin asfalttityöntekijöillä bitumihuurupitoisuudet hengitysvyöhykkeellä ovat yleensä huomattavasti alle suomalaisten haitallisiksi tunnettujen pitoisuusarvojen.

Asumisterveyteen liittyen terveydensuojeluviranomaisen on todettava hajuhaitta asunnossa.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen ajoittaisen hetkellisen altistumisen bitumin hajulle ei voida katsoa aiheuttavan välitöntä ja vakavaa vaaraa terveydelle.

Typenoksidi- ja hiukkaspäästöt on todettu terveydelle haitallisiksi ja niille on asetettu raja-arvot. Näitä päästöjä asfalttiasemilla tulee mitata säännöllisesti kolmen vuoden välein aseman toimiessa normaalisti. Asfalttiasemilla on käytössä suodattimet hiukkaspäästöjen vähentämiseksi. YIT tulee tekemään asetuksen edellyttämän hiukkaspäästömittauksen viimeistään marraskuussa.

Asfalttiasema-asetuksen muistiossa todetaan, että asfalttiasemien toiminnasta ei katsota aiheutuvan merkittäviä pöly-, typenoksidi- tai rikkidioksidipäästöjä.

Ympäristölupa

YIT on esittänyt aikataulun sille, mihin mennessä hajuhaitat on tarkoitus saada kuriin. Tämä on ensi kevään tuotantokauden alkuun mennessä. Viranomaisen tulee antaa toiminnanharjoittajalle riittävä aika tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Ympäristöluvan tarve arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden jälkeen. Kuten aiemmissa tiedotteissa on todettu, viranomainen velvoittaa toiminnanharjoittajaa hakemaan ympäristölupaa, jos kohtuuttomat hajuhaitat jatkuvat vielä kevään 2020 tuotantokaudella.

Ympäristölupaprosessi ei keskeytä toimintaa, vaan laitoksella on lupa toimia rekisteröinnin nojalla koko lupaprosessin ajan. On hyvin todennäköistä, että mahdollinen lupapäätös tulisi käymään läpi kaikki valitusasteet, jolloin lupaprosessi voi kestää vuosia.

Ympäristölupaprosessi ei siis ole nopea keino haitan poistamiseksi. Siksi on perusteltua antaa toiminnanharjoittajalle edellä esitetty määräaika toimenpiteiden toteuttamiseen, jotta haitta saataisiin poistumaan mahdollisimman pian.

Tiedotus

Laitoksella tehtävistä teknisistä toimenpiteistä tiedottaa tarkemmin itse toiminnanharjoittaja. Toimenpidevaihtoehtoja ja mahdollisia teknisiä ratkaisuja on useita erilaisia eikä vielä tiedetä, mitkä niistä ovat toimivia. Asiaa testataan Velssissä ja muilla asfalttiasemilla tämän syksyn aikana.

Viranomaispalvelut on kehottanut toiminnanharjoittajaa tiedottamaan tekemistään toimenpiteistä julkisesti nykyistä enemmän.

Viranomaispalvelut tiedottaa omalta osaltaan, miten asiaa on hoidettu lain vaatimukset ja edellytykset huomioon ottaen.

Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut