Velssin asfalttiaseman ympäristölupa

Siirissä toimiva Peab Industri Oy:n asfalttiasema on käynnistänyt toimintansa tälle kesäkaudelle 2021. Yhtiö on tiedottanut alueen asukkaita toimintakauden aloituksesta ja asemalla tehdyistä teknisistä muutoksista, joilla hajuhaittaa pyritään vähentämään.

Toimintaan liittyen Hämeenlinnan kaupungilla on meneillään ympäristölupaprosessi

Ympäristölupahakemuksen tultua ja lupaprosessin käynnistyttyä olemme Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluissa edenneet vaiheeseen, jossa kuulutettuun hakemukseen on saatu yli 60 muistutusta tai mielipidettä. Muistutusvaiheen jälkeen on saatu myös toiminnanharjoittajalta lisäselvitykset.

Lisäksi luvan valmistelija on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) lausuntoa asfalttiaseman mahdollisista terveydellisistä vaikutuksista 31.5.2021 mennessä.

Velssinmäelle kohdistuu ympäristöluvan lisäksi myös maa-aineslupahakemus ja lupien käsittely on sovitettu yhteen

Ympäristölupahakemuksen jälkeen on Velssinmäelle asfalttiaseman läheiselle alueelle kohdistunut maa-aineslupahakemus. Koska alueelle kohdistuu useita lupahakemuksia, voidaan lupamenettelyn eri käsittelyvaiheet sovittaa ajallisesti yhteen ja hoitaa mahdollisuuksien mukaan kerralla.

Lupakäsittelyt on nyt sovitettu yhteen ja Hämeen ELY-keskukselta on pyydetty päätöstä siitä, tarvitaanko tässä prosessissa ympäristövaikutusten arviointia (YVA) ja sovelletaanko sen myötä alueella ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia.

Mikäli ympäristövaikutusten arviointia tarvitaan, prosessi etenee vaikutusarvioinnilla. Jos taas YVAa ei tarvita edetään lupakäsittelyssä kuuluttamisen kautta muistutusten, mielipiteiden ja lausuntojen jättämisen vaiheeseen, jonka kesto on 30 vrk. Tässä vaiheessa muistutuksia ja lausuntoja voidaan antaa kohdistuen sekä maa-aineslupaan että ympäristölupaan ja molempien lupien ympäristön yhteisvaikutuksiin. Tämän vaiheen jälkeen toiminnanharjoittajille annetaan uudelleen mahdollisuus jättää lisäselvityksiä, eli kuullaan lupien hakijoita.

Toiveenamme on, että lausunto- ja muistutusvaihe pystytään suorittamaan kesäkauden 2021 aikana ja siten syksyllä 2021 päätösvalmistelun kautta voitaisiin edetä maa-aineslupapäätökseen ja ympäristölupapäätökseen.

Tässä yhteensovitetussa valmisteluprosessissa keskeisenä asiana on ratkaista esiin nousseen viihtyvyyshaitan merkittävyys.

Lupahakemuksen vaiheet kaaviona

lupakäsittelyn vaiheet
Lupakäsittelyn vaiheet kaaviona (Suomen ympäristökeskus Syke – ymparisto.fi)

Asukkaiden kannattaa edelleen kirjata havaintojaan asfalttiasemalta kulkeutuvasta hajusta

Havaintoja asfalttiasemalta asuinalueille kulkeutuvasta hajusta kannattaa kirjata siihen asti, kun ympäristölupa saadaan päätökseen. Kirjauksia voi tehdä asukasyhdistyksen ylläpitämään sähköiseen havaintopäiväkirjaan, ilmoittamalla kaupungin ympäristöpalveluihin tai suoraan toiminnanharjoittajalle osoitteeseen: naapurit@peabasfalt.fi.

Lisätiedot: