Ahveniston harjujaksolla avataan paahde-elinympäristöjä

Ahveniston alueen maauimalan puoleisilta paahderinteiltä poistetaan aliskasvoksena kasvavaa kuusta sekä muuta lehtipuuta ja tehdään luonnonhoidon mukaisia harvennuksia. Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä alueiden valoisuutta ja näin luoda suotuisammat elinolosuhteet harjujen paahdelajistolle (mm. hämeenkylmänkukka).

Tervetuloa tutustumaan Ahvenistolla tehtäviin töihin

Osan Ahvenistolla tehtävistä töistä toteuttaa Stora Enso. Hämeenlinnan kaupunki ja Stora Enso järjestävät asukkaille tilaisuuden tutustua Ahvenistolla tehtäviin hakkuutöihin järjestämällä Ahveniston nuotiokodalla vapaamuotoisen tiedotustilaisuuden torstaina 24.3.2022 klo 12 – 16. Tilaisuus on kaikille avoin ja sisältää kahvitarjoilun. Paikanpäällä töistä ovat kertomassa Hämeenlinnan kaupungin ja Stora Enson edustajat.

Hakkuut suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Stora Enson kanssa

Stora Enso hyödyntää puuraaka-ainetta uusiutuviin tuotteisiin, jotka korvaavat muun muassa betonia ja muovia. Hämeenlinnan seudulta Stora Enson hankkimat puut päätyvät useimmiten Anjalan, Kotkan ja Varkauden tehtaille. Anjalassa tehdään kirjapaperia, Kotkassa puolestaan kehitetään puusta ratkaisuja akkuteknologiaan ja Varkauden tehtaan tuotteita käytetään puurakentamiseen

Stora Enso aloittaa työt Ahvenistolla viikolla 12

Tehtävät luonnonhoitotyöt ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Kunta-Helmi -hanketta ”Hämeenkylmänkukan ja muun uhanalaisen harjukasvillisuuden esiintymisalueet ja niiden ennallistaminen Hämeenlinnan harjujaksolla”.

Työt alkavat Ahvenistolla tammikuussa 2022 ja ne valmistuvat vuoden 2022 aikana.

Käsiteltävät alueet on merkitty karttaan harmaalla

Kartalle on merkitty harmaalla käsiteltävät alueet

Kunta-Helmi -hanke

Hämeenlinnan kaupungilla on käynnissä Kunta-Helmi -hanke, jonka aikana on tarkoitus parantaa hämeenkylmänkukan ja muun harjukasvillisuuden elinolosuhteita tekemällä luonnonhoitotoimenpiteitä, selvittää arvokkaimmat elinympäristöt ja niiden hoitotarve, sekä huomioida maisemalliset näköalat ja virkistyskäyttö alueella.

Hanke tukee Helmi-ohjelman tavoitteita kohdentuen valtakunnallisesti merkittävään harjujaksoon, jolla on arvokkaita lehtoja, paahdeympäristöjä sekä uhanlaisten lajien esiintymiä. Hämeenlinnan länsipuolisen harjujakson puustoa on hoidettu viime aikoina hyvin pienimuotoisesti. Tämän seurauksena harjun paahde-elinympäristöt ja pähkinäpensaslehdot ovat paikoin kuusettuneet ja umpeutuneet. Hankkeen toimilla parannetaan kylmänkukan ja vanakelton kasvuympäristöjä ja edistetään merkittävästi arvokkaiden paahdeympäristöjen ja harjukasvillisuuden sekä pähkinäpensaslehtojen elinvoimaisuutta.

Harjujaksolla ollaan tehty laji- ja elinympäristöinventointia kesällä 2021. Inventointi tulee jatkumaan perhosten osalta keväällä 2022. Inventoinnissa oli päätarkoituksena kartoittaa olemassa olevien paahdeympäristöjen lajistoa ja hoitotarvetta, sekä tutkia mahdollisia potentiaalisia paahderinteitä, joita voisi avata hoitotoimenpiteillä.

Inventointitulosten avulla on rajattu luonnonhoitoalueet, joista tullaan poistamaan kuusta, varjostavaa lehtipuustoa, sekä harventamaan mäntytiheikköjä. Toimenpidealueet on käyty läpi ELY-keskuksen kanssa. Lisätietoa hankkeesta on luettavissa ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Lisätiedot Ahvenistolla tehtävistä töistä