Hämeenlinnan Paukkulantien entisen ampumaradan maaperä- ja pohjavesitutkimukset

Hämeenlinnan kaupungissa tehtiin maaperä- ja pohjavesitutkimuksia Paukkulantien entisellä ampumaradalla lokakuussa 2019. Tutkimuksien tarkoituksena oli selvittää ampumaradan toiminnasta peräisin olevien haitta-aineiden sijainti, laajuus ja pitoisuus maaperässä sekä pohjavedessä. Kohde oli mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisessa Maaperä kuntoon -ohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Ramboll Finland Oy.

Ampumarata on historiatietojen mukaan ollut käytössä 1920-1960-lukujen aikana ja kohteessa on ollut kivääri- sekä pistoolirata. Rata on Hämeenlinnan ampumaseuran historiatietojen mukaan vihitty käyttöön 1920 ja rata näkyy vuoden 1952 olympialaisten kilpailukartassa. Ampumarata sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä Ahveniston pohjavesialueella (ID 0410902, 1. luokka).

Ampumaradan rakenteiden (ampumapaikka, näyttösuoja ja sen edusta, taustavalli) ympäristöön tehtiin kaivinkoneella koekuoppia, joista otettiin maaperänäytteitä. Pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia tutkittiin alueen pohjavesiputkista otetuista vesinäytteistä. Tutkimuksessa otettujen näytteiden haitta-ainepitoisuuksia tutkittiin sekä kenttämittauksin että laboratoriossa.

Tutkimusalueen maaperässä todettiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittävinä pitoisuuksina erityisesti lyijyä sekä antimonia, mutta myös kuparia ja sinkkiä. Pohjavesinäytteissä kohonneita metallipitoisuuksia ei todettu. Haitta-aineiden todettiin rajautuvan maaperässä noin 2 metriä paksuun maakerrokseen, eivätkä haitta-aineet tutkimuksen perusteella ole kulkeutuneet pohjaveteen. Tutkimuksessa ei todettu kunnostustarvetta eikä kohteessa todetuista haitta-aineiden pitoisuuksista arvioitu aiheutuvan välitöntä ympäristö- tai terveyshaittaa.

Riskienhallintatoimenpiteenä kohteessa on tarkoitus tarkkailla pohjavedessä esiintyviä haitta-aineiden pitoisuuksia.

Paukkulantien ampumaradan ympäristötutkimus (pdf)

Lisätietoja

Elina Reiman, Hämeenlinnan kaupunki, p. 03 6213082, elina.reiman@hameenlinna.fi
Anna Kralik, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 050 3955074, anna.kralik@ely-keskus.fi
Sanna Heinonen, HS-Vesi, p. 03 6213704, 040 8690105, sanna.heinonen@hsvesi.fi

www.maaperakuntoon.fi