Jalkakäytävien talvihoitovastuiden uudelleenmäärittely

Hämeenlinnan kaupunki on valmistelemassa uutta päätöstä, mitä tontinomistajille kuuluvia kunnossapitotehtäviä kaupunki ottaa huolehtiakseen. Päätösehdotus talvihoidon vastuujaon uudelleenmäärittelystä on nähtävillä ajalla 5. – 21.1.2022.

Tausta

Katujen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa säätelee Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978). Lain mukaan (4 §) kadun kunnossapito kuuluu kunnalle, mutta jalkakäytävien talvikunnossapito kuuluu tontinomistajalle.

Lain mukaan, jollei toisin ole päätetty, tontinomistajan velvollisuutena on:

  • Pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää
  • Huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä
  • Tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit
  • Pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä
  • Vastata tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta

Velvollisuudet koskevat vastaavasti tontinvuokra- tai maanvuokrasopimuksen nojalla kiinteistön haltijana olevaa vuokramiestä.

Jalkakäytävällä tarkoitetaan jalankulkijoille erotettua kadunosaa tai erillistä väylää. Pyörätien sekä yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän (ns. kevyen liikenteen väylän) kunnossapito kuuluu kunnalle. Pyörätie on aina merkitty liikennemerkillä, joka sallii pyöräilyn.

Kaupunki voi päätöksellään ottaa kokonaan tai osittain huolehtiakseen tontinomistajalle kuuluvia kunnossapitotehtäviä (em. lain 8 §). Nykyisin Hämeenlinnan kaupunki on ottanut hoitaakseen jalkakäytävien talvihoidon muilla alueilla paitsi kantakaupungin ruutukaavakeskustassa, rajoina lännessä moottoritie, pohjoisessa Karnaalinoja, idässä ja etelässä Vanajavesi.

Ehdotus

Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakenteen infra-tulosalue on valmistellut päätösehdotusta jalkakäytävien talvihoidon vastuujaon uudelleenmäärittelystä, tavoitteena lain mukaisen kunnossapidon tarkoituksenmukainen järjestäminen ja kiinteistöjen tasapuolinen kohtelu.

Ehdotuksen mukaan kaupunki ottaa hoitaakseen jalkakäytävien talvihoidon pientalovaltaisilla alueilla ja pitäjissä, joissa kiinteistöjen vastuulla olevia talvikunnossapitotehtäviä ei pääosin tehdä koneellisesti tai jalkakäytäviä on vain pieniä osuuksia. Lain mukainen hoitovastuu jää kiinteistöille kantakaupungin keskusta-alueelle ja kantakaupungin yritysalueille. Kaupunki ei ota hoitaakseen tontille johtavan kulkutien kunnossapitoa missään osassa kaupunkia. Hoidettavaksi otettavista alueista on laadittu vastuita tarkemmin rajaava kartta.

Karttaan rajatuilla aluella jalkakäytävien talvihoito jää ehdotuksen mukaan kiinteistöjen vastuulle. Nykyisin olemassa olevat jalkakäytävät on merkitty karttaan sinisillä viivoilla. Niitä kiinteistöjä, joiden kohdalla jalkakäytävien kunnossapito vastuu on muuttumassa, on informoitu myös erikseen kirjeitse.

Ehdotuksen nähtävilläolo ja muistutusmahdollisuus

Tämä ehdotus on asetettu julkisesti nähtäville kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 4 §, 8 § ja 8 a § nojalla 5.1.2022 – 21.1.2022. Ehdotus on myös sivulla katujen kunnossapito. Sama ehdotuskartta on nähtävillä palvelupiste Kastellissa osoitteessa Wetterhoffinkatu 2.

Päätösehdotuksesta on mahdollista jättää kirjallinen muistutus ennen nähtävillä oloajan päättymistä sähköpostiosoitteeseen kaupunkirakenne@hameenlinna.fi tai kirjeitse osoitteeseen Hämeenlinnan kaupunki, Infra-tulosalue, Suosaarentie 4, 13210 Hämeenlinna.

Kiinteistön omistaja, osallistu Teams-webinaarin

Ehdotuksen sisältöä ja perusteita informoidaan tiistaina 11.1.2022 klo 18 järjestettävässä Teams-Webinaarissa. Osallistu webinaariin oheisen linkin kautta.

Lisätietoja päätösehdotuksesta antaa katumestari Niina Roström p. 03 621 3528, niina.rostrom@hameenlinna.fi tai yhdyskuntajohtaja Mikko Keränen p. 03 621 2302 mikko.keranen@hameenlinna.fi.