Kuntalaisten ja sidosryhmien kannanotot Keskustan ja Hämeensaaren suunniteltuun nopeusrajoituksen laskemiseen

Kaupunkirakenne pyysi keskustan ja Hämeensaaren alueiden asukkaiden ja tienkäyttäjien mielipiteitä alueille suunnitellusta nopeusrajoituksen alentamisesta nykyisestä 40 km/h rajoituksesta 30 km/h rajoitukseen.

Kannanottoja sai jättää sähköisen palautejärjestelmän kautta 11. – 22.5.2020 välisenä aikana.

Lausuntoja nopeusrajoituksen alentamiseen pyydettiin myös keskeisimmiltä sidosryhmiltä sähköpostitse. Lisäksi nopeusrajoituksen alentamisesta tehtiin lapsivaikutuksen arviointi.

Sähköisen palautejärjestelmän kautta kantansa kertoi 214 henkilöä

Palautejärjestelmän avoimeen kuntalaiskyselyyn vastasi 214 henkilöä, joista esitettyä muutosta kannatti 41 %, vastusti 55 % ja neutraalisti siihen suhtautui 4 % vastaajista. Vastaukset olivat hyvin monipuolisia ja sisälsivät lukuisia näkökohtia. Vastauksissa nousivat esille seuraavat teemat (% kaikista vastauksista):

  • 9 % nopeusrajoituksia tulisi laskea esitettyä laajemmalla alueella
  • 8 % liikennevaloihin tulee tehdä muutoksia
  • 6 % pyöräilyolosuhteita on parannettava
  • 6 % muutos hiljentää keskustaa (heikentää elinvoimaa)
  • 5 % nopeusrajoituksen laskulla ei ole vaikutusta ajonopeuksiin
  • 5 % aiheuttaa ruuhkautumista tai heikentää autoliikenteen sujuvuutta
  • 4 % katuja on parannettava rakenteellisesti

Keskeisimpien sidosryhmien lausunnot suunniteltuun nopeusrajoituksen alentamiseen

Saatujen lausuntojen perusteella Hämeen poliisilaitos kannattaa nopeusrajoitusten aktiivista harkintaa ja tarvittavien muutosten tekemistä yhdessä infran muutosten kanssa. Pelkän nopeusrajoituksen alentamista liikennemerkkimuutoksin ehdotetulla alueella poliisi ei sen sijaan pidä kannatettavana.

Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa esityksestä liikenneturvallisuuden ja toimintavalmiuden kannalta.

Hämeenlinnan nuorisovaltuusto pitää tärkeänä keskustan alueen nopeusrajoitusten alentamista neljästäkymmenestä kolmeenkymmeneen, ja uskoo, että jalankulkijoille ja pyöräilijöille koituva hyöty uudistuksesta on merkittävän suuri.

Hämeenlinnan vanhusneuvosto kannattaa nopeusrajoitusten laskemista. Lasketut nopeusrajoitukset tulee merkitä erittäin selvästi liikennemerkein ja niiden noudattamista tulee valvoa.

Ikäihmisten vaikuttajaraati näkee kaupunginrakennepalveluiden liikennesuunnitelman 30 km/h nopeusrajoituksineen tervetulleena, erityisen kannatettavana uudistuksena ja esittää lausunnossaan useita keskustaa koskevia kehittämiskohteita otettavaksi huomioon liikennesuunnitelmaa kehitettäessä.

Hämeenlinnan vammaisneuvoston mielestä esitettyä nopeusrajoituksen muutosaluetta tulisi laajentaa mm. kauppakeskus Goodmanin suuntaan.

Elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan ja Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry mukaan muutosesitys on aiempien päätösten ja linjausten mukainen ja osa Keskustavisio 2035 tavoitteita.

Tawast Cycling Club ry mukaan keskustan nopeusrajoitusten muuttaminen viestii konkreettisesti halusta parantaa pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita.

Hämeenlinnan Taksiautoilijat ry ei vastusta keskustan nopeusrajoituksen alentamista, etenkin jos Lukiokadulle jää rajoitus 40 km/h ja Paasikiventielle 50 km/h.

Hämeenlinnan keskikaupungin asukasyhdistyksen hallitus kannattaa yksimielisesti 30 km/h nopeusrajoitusta kaupungin keskustaan ja Hämeensaareen.

Lähes kaikissa lausunnoissa on esitetty lisäksi useita kehittämistarpeita ja toiveita otettavaksi huomioon jatkosuunnittelussa.

Lasten kannalta muutoksella nähtiin olevan positiivisia vaikutuksia

Esitetyn nopeusrajoitusmuutoksen lapsivaikutusten arviointi tehtiin asiantuntija-arviona, koska arviointi ajoittui ajankohtaan, jolloin koululaiset palasivat takaisin etäopiskelusta kouluihin Korona-poikkeustilanteessa. Nopeusrajoitusmuutoksella nähtiin olevan kaikilta osin positiivisia vaikutuksia lasten kannalta. Lapsivaikutusten arviointia täydentää edellä kerrottu nuorisovaltuuston lausunto. Lapsivaikutusten arviointia voidaan täydentää myöhemmin esimerkiksi osallistavana seuranta-arviointina.

Lausuntojen ja kannanottojen vaikutus

Saatujen lausuntojen perusteella kaupunkirakennepalvelut esittää, että 30 km / h nopeusrajoitus otetaan käyttöön keskustan ruutukaavan ja Hämeensaaren alueilla. Ennen 30 km/h nopeusrajoitusten toteutusta kaupunkirakennepalveluissa arvioidaan tarvittavat liikenteen rauhoittamistoimenpiteet, eli katuinfran parantaminen tarvittavilta osin. Arvioinnissa ja suunnittelussa hyödynnetään saatuja lausuntoja ja palautteita sekä mm. onnettomuus- ja liikennemäärätietoja ja mahdollisuuksien mukaan ajonopeuksia ja arvioidaan liikenteen sujuvuutta. Arviointia tehdään kaikkien kulkumuotojen ja kaikkien ikäryhmien näkökulmasta.

Keskustan katuinfran parantamiskohteita on mahdollista nostaa toteutukseen kaupunkirakennelautakunnan päättämällä tavalla. Nopeusrajoitusmuutoksen toteutusaikataulu määräytyy siten keskustan kehittämisen aikataulun perusteella.

Saadut lausunnot viedään kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi. Keskustan ja Hämeensaaren 30 km / h nopeusrajoituksesta päätetään 9.6.2020 pidettävässä kaupunkirakennelautakunnassa. Kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirja verkkopalvelussa.

Lisätiedot:
maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki p. 050 384 6754 ja liikennesuunnittelija Minna Aakkula, p. 050 432 6676