Rottien ja muiden haittaeläinten torjunta kaupunkialueella

Rotta kuuluu kaupungin luontoon ja usein rottia havaitaan silloin, kun niille on tarjolla poikkeuksellisen paljon ravintoa. Torjuntatoimien tekeminen samanaikaisesti useamman kiinteistön alueella on tehokkuutensa vuoksi suositeltavaa.

Viranomaispalvelut suosittelee kiinteistönomistajia varmistamaan, että tuhoeläimillä ei ole saatavilla ravintoa ja suojaa. Varmistusta kannattaa tehdä mm. seuraavilla toimenpiteillä:

  • Kiinteistön jätehuollon tulee olla kunnossa.
    • Haittaeläinten pääsy jäteastiaan tulee estää.
    • Jäteastian kansi tulee olla tiiviisti kiinni ja astian pohjan kunto tulee tarkastaa säännöllisesti.
  • Mahdollinen biojätteen kompostointi tulee suorittaa haittaeläintiiviissä biojätekompostorissa.
  • Syksyn omenasato tulee kerätä maasta mahdollisimman nopeasti ja ylimääräiset omenat hävittää asianmukaisesti.
  • Mahdollinen lintujen ruokinta tulee järjestää asianmukaisesti, siten ettei ravintoa päädy rottien saataville.
  • Lintuja ei saa ruokkia suoraan maahan, vaan esimerkiksi lintulaudalle ja maahan pudonneet jyvät on siivottava maasta säännöllisesti.
  • Sulan maan aikana lintuja ei tule ruokkia, sillä ne löytävät ravintonsa luonnosta.

Rottien hävittäminen on aina kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla, joten rottahavainnoista kannattaa ensisijaisesti ilmoittaa tontin omistajalle, taloyhtiön isännöitsijälle tai yleisillä viher- ja katualueilla havaituista rotista kaupungin katu- tai puistovastaavalle. Terveysvalvonnalla ei ole tuhoeläinten torjuntapalvelua, eikä se suorita myrkytyksiä, eikä neuvo niiden suorittamisessa.

Rottia voidaan hävittää erilaisin loukuin ja torjunta-ainein

Rotanloukkuja myydään kuluttajille mm. rautakaupoissa, tavarataloissa ja puutarhamyymälöissä. Niitä tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Loukkuja ja torjunta-aineita käytettäessä tulee varmistua siitä, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille eikä muille luonnonvaraisille eläimille. Loukut tulee tarkastaa päivittäin. Yksittäiset kuolleet rotat voi hävittää muovipussiin pakattuna sekajätteen mukana. Suurien määrien hävittämisestä tulee sopia jätehuoltoyhtiön kanssa. Torjunnan jälkeen syötit tulee poistaa ja hävittää asianmukaisesti jätehuoltoyhtiön ohjeiden mukaisesti.

Laajemmassa rottaongelmassa kannattaa aina kääntyä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen

Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymään tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen, sillä rottien torjuntaan tarkoitettuja torjunta-aineita voivat voimaan tulleen EU-lainsäädännön myötä hankkia ja käyttää vain tuholaistorjunta-alan ammattilaiset. Tuholaistorjuntaa tekevien yritysten yhteystiedot löytyy esim. internetin yrityshakemistoista tai numeropalvelusta.

Viranomaiset puuttuvat vain laajoihin haittaeläinongelmiin

Viranomaisen puuttumiskynnys haittaeläinten esiintymiseen on korkea. Yksittäisten haittaeläinten ei voida katsoa aiheuttavan terveyshaittaa, mutta mikäli haittaeläimiä on paljon tai ongelma on laaja, voi kunnan terveydensuojeluviranomainen määrätä kiinteistön omistajan hävittämään tuhoeläimet alueeltaan.

Omaisuuden vahingoittuminen haittaeläinten johdosta ei ole terveydensuojelulain soveltamisalaa, eikä terveysvalvonta ota kantaa omaisuusvahinkoihin. Haitta- ym. villieläinten aiheuttama häirintä, kuten kovaääniset lintuparvet, eivät myöskään ole terveydensuojelulain soveltamisalaa. Rauhoitettujen eläinten tappaminen on aina luvanvaraista ja lupaa on haettava ELY-keskukselta. Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa haetaan Suomen Riistakeskukselta.