Selvitys Ahveniston maauimalan vuodon vaikutuksista

Ahveniston maauimalan vuotanut allasvesi ei selvityksen mukaan aiheuttanut merkittävää pohjaveden laadulliseen eikä määrälliseen tilaan kohdistuvaa riskiä. Selvitys tehtiin, koska Ahveniston maauimalan allasvettä pääsi vuotamaan maastoon touko-syyskuu 2021 välisenä aikana noin 30 m3 vuorokaudessa. Hämeenlinnan tilapalvelut palkkasi konsultin selvittämään vuodon vaikutusta Ahveniston pohjavesialueen pohjaveteen. Selvityksessä käytettiin hyväksi Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n (HS-Vesi) vedenottokaivoista vuosien ajan kerättyä laatutietoa, maauiman allasveden laatutietoja ja mallinnuksen avulla saatua tietoa allasveden kulkeutumisesta pohjavedessä.

Selvityksessä kuvattiin uima-altaan vedenkäsittelyssä käytettävät kemikaalit ja allasveden laatu kesällä 2021 otettujen vesinäytteiden perusteella. Raportissa tarkasteltiin myös HS-Veden kolmen altaan lähellä sijaitsevan vedenottokaivon vesinäytetuloksia vuosilta 2018-2021. Tarkasteltavia kaivovesituloksia oli myös vuosilta 2013 ja 2014, jolloin maauimalan allas ei ollut käytössä. Näytetulosten perusteella kloridin, pH-arvon ja AOX-arvon (adsorboituvat orgaaniset halogeenit) pitoisuuksissa ei ollut havaittavissa merkittäviä muutoksia.

Selvitystä varten otettiin kaivovesinäytteiden lisäksi vesinäyte myös pohjaveden havaintoputkesta marraskuussa 2021. Havaintoputkinäytevesi täytti talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Uima-altaan veden klooridesinfioinnin sivutuotteena syntyy haitallisia klooriyhdisteitä. Kaivovesistä on määritetty AOX, joka kuvastaa orgaanisten halogeenien mukaan lukien altaan desinfioinnin yhteydessä syntyneiden klooriyhdisteiden pitoisuutta. Kaivojen vesissä ei ole vuosina 2018 – 2021 todettu AOX-yhdisteitä.

Ahveniston, Parolan ja Hattelmalanharjun pohjavesialueille on laadittu pohjaveden virtausmalli vuonna 2017 ja sitä on päivitetty vuonna 2020. Virtausmallin avulla selvitettiin, minne uima-altaasta maaperän kautta pohjaveteen vuotava vesi kulkeutuu. Virtausreittien selvittämissä käytettiin partikkelien kulkeutumisen mallinnusohjelmaa. Malliin syötetään partikkeleiden lähtöpisteiden sijainti ja ohjelma laskee virtaavan veden mukana ajelehtiville partikkeleille kulkeutumisreitit ja kulkeutumisajan. Mallinnuksen mukaan uima-altaalta vuotanut vesi kulkeutui altaalta koilliseen sijaitsevaan vedenottokaivoon (K5) ja saavutti kaivon 80-100 vuorokauden kuluttua.
Kaivosta K5 otetaan pohjavettä yleensä yli 2000 m3 vuorokaudessa. Uima-altaan arvioitu vuotovesimäärä 30 m3 vuorokaudessa muodosti 1,5 % kaivosta K5 pumpattavasta vesimäärästä vuodon vaikutusaikana. Maaperässä tapahtuu erilaisia reaktioita, esimerkiksi bakteereita poistuu vedestä, orgaanisia aineksia ja haitta-aineita sitoutuu ja hajoaa, mikä osaltaan vähentää haitta-aineiden määrää pohjavedessä.

Ahveniston maauimala sijaitsee Ahveniston luokitellulla pohjavesialueella, jonka vettä käytetään talousveden raakavetenä. Uima-allas on rakennettu vuoden 1952 Helsingin Olympialaisia varten ja se oli vuodesta 1985 lähtien vain ajoittain käytössä. Allas peruskorjattiin, jonka jälkeen se ollut kesäisin käytössä vuodesta 2014 alkaen.

Selvitys Ahveniston maauimalan altaan vuotamisen pohjavesivaikutuksista (pdf)

Lisätietoja antavat: