Sibeliuksen metsässä ei ole sallittua pyöräillä, kun taas Aulangon luonnonsuojelualueella on erikseen pyöräilyyn merkityt reitit

Vuonna 2018 Aulangonjärven itäpuolelle perustettu Sibeliuksen metsän luonnonsuojelualue on vilkkaassa virkistyskäytössä. Alueella kulkee useita luonto- ja retkeilypolkuja sekä merkitty hiihtolatu ja ratsastusreitti. Siellä on sallittua liikkua jalan, hiihtäen ja erikseen merkityllä reitillä ratsain.

Sibeliuksen metsän luonnonsuojelualueella ja sen poluilla pyöräily on kielletty

Maastopyöräily kuuluu jokamiehenoikeuksiin, mutta luonnonsuojelualueilla pyöräily on useimmiten kielletty, kuten myös Sibeliuksen metsässä.

Luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksissä on kielletty kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliölajien säilymiseen. Tähän voidaan katsoa kuuluvaksi myös pyöräily.

Alueella kasvaa vanhoja luonnon metsiä ja sen metsätyypit vaihtelevat tuoreista kankaista tuoreisiin ja kosteisiin lehtoihin, jossa maaperä on paikoin herkkää kasvillisuuden kulumiselle. Maastopyöräily voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa maaston rapautumista ja myös puiden juuret voivat vaurioitua.

Aulangon luonnonsuojelualueella pyöräily on sallittu erikseen merkityillä reiteillä

Pyöräilyreitit kulkevat rengastiellä sekä sorapäällysteisillä poluilla. Lisätietoa Aulangon luonnonsuojelualueesta ja reitit kartalla löydät metsähallituksen verkkosivulta osoitteesta www.luontoon.fi/aulanko

Luonnonsuojelualueet kartalla: