Fiksua työtä, syksy 2022: Semppu – mun koulu

Mistä idea sai alkunsa? 

Olin syksyllä 2021 toiminut kaksi vuotta luokanopettajana Seminaarin koulussa. Kaipasin koulun toiminnan kehittämiseen selkeitä suuntaviivoja ja pidemmän aikavälin tavoitteita, joten ehdotin koulun strategian päivittämistä osallistavin menetelmin. Koronan tuomat haasteet ja koulun isot remontit tuntuivat koulutyössä raskailta ja näytti, että henkilöstö kaipasi mahdollisuutta purkaa tuntemuksiaan ja saada oman äänensä kuuluville koulun arjen kehittämisessä. 

Mitä ja miksi on tehty?
Tein suunnitelman strategiaprosessista, esittelin sen koulun rehtoreille ja suunnitteluryhmälle ja vastasin prosessin toteutuksesta. 1. vaihe oli 10.2.2022 koulun veso:ssa Nykytilan analyysi ja tulevaisuuden visiointi. Tiimien tuottama aineisto dokumentoitiin ja tein aineistosta koosteen. Koulun suunnitteluryhmän strategiapäivässä 24.2.2022 toteutettiin prosessin 2. vaihe eli Tulevaisuuskuvan luominen: toiminta-ajatuksen varmistaminen, vision määrittely, strategisten tavoitteiden valinta ja strategisia tavoitteita vastaavien toimenpiteiden määrittely. Koostin vaiheen 2 aineistosta koulun strategian ”SEMPPU – mun koulu”, joka esiteltiin koulun henkilöstölle 14.4.2022. Strategian toteuttaminen tulee parantamaan oppilaiden, perheiden ja henkilöstön hyvinvointia. 

Mitä on saavutettu? 

Prosessi sai myönteistä palautetta koulun henkilöstöltä; jokainen pääsi osallistumaan aidosti ja tuomaan esiin sekä koulun vahvuuksia että heikkouksia omasta näkökulmastaan. Prosessi lisäsi henkilöstön yhteenkuuluvuutta ja osallisuuden tunnetta.  

Miten työ jatkuu?
Koulun suunnitteluryhmä päättää, miten strategiaa ja siinä esiin nousseita kehittämisen tarpeita toimeenpannaan ja miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain.  

Kehittäjät

Outi Pohjanvirta, Seminaarin koulu

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.