Hämeenlinna uudistaa tapahtuma- ja elämysstrategiansa

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päättää 15.2.2021 tapahtuma- ja elämysstrategian uudistamistyön käynnistämisestä ja valmisteluryhmän nimeämisestä. Edellinen tapahtumastrategia on vuodelta 2016 ja toimintaympäristö sekä tapahtuma- ja matkailualan luonne ovat sen jälkeen muuttuneet merkittävästi.

Vaikka koronan vaikutuksia tapahtuma- ja matkailutoimialaan on vielä haastavaa täysin arvioida, on kuitenkin olemassa merkkejä siitä, että suurtapahtumien suhteellinen merkitys jonkin verran laskee, kotimaanmatkailu lisääntyy ja varsinkin kuntalaisten itsensä sekä erilaisten paikallisyhteisöjen järjestämien pienempien tapahtumien painoarvo kasvaa. Tämä luo paikalliselle tapahtuma-, matkakohde- ja elämystarjonnalle aivan uudenlaisia menestymisen ja liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Strategiatyössä tapahtuma- ja elämyskenttää tullaan tarkastelemaan laaja-alaisesti niin aktiivisen kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden kuin matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnankin näkökulmasta. Kyse ei ole ainoastaan erilaisten kokemusten ja elämysten tuottamisesta kohderyhmille, vaan myös siitä, miten Hämeenlinna kannustaa monipuolisesti alaan kytkeytyvää yritystoimintaa ja kasvattaa jo olemassa olevaa. Strategian on kuitenkin oltava Hämeenlinnan näköinen ja kokoinen. Keskikokoisuus kuntana on voimavara omintakeisuudessa, prosessien joustavuudessa sekä mielenkiintoisten konseptien mahdollistamisessa matalalla kynnyksellä.

Kaupunki on mahdollistaja

Tapahtuma- ja elämysstrategian valmistelun käynnistämistä edeltävässä keskustelussa on korostettu ennen kaikkea kaupungin mahdollistavaa roolia ja aikaisempaa laaja-alaisempaa näkökulmaa tapahtuma- ja matkailualan potentiaaliin. On tärkeää, että kaupunki mahdollistaa omaleimaisenkin tapahtumatoiminnan ja, että suurien tapahtumien lisäksi strategiatyössä huomioidaan myös kolmannen sektorin toiminta sekä pienemmät tapahtumat. Yleisölle ja kohderyhmille kuuluu valta määrittää, millainen pöhinä kaupungissa menestyy.

Hämeenlinnalla on pitkä ja mielenkiintoinen historia, kattava harrastus- ja palvelutarjonta, monipuolinen infrastruktuuri, runsaasti mielenkiintoisia matkailukohteita sekä omaleimainen identiteetti. Näihin pohjautuen kaupungilla on kaikki edellytykset rakentaa toimiva strategia, jolla se voi mahdollistaa kaupungin matkailu-, kulttuuri- ja muun elämystarjonnan kasvun tasolle, jonka se ansaitsee. Toiminnan elinkeinopoliittinen painoarvo kaupungin elinvoimalle ja kilpailukyvylle on merkittävä.

Tapahtuma- ja elämysstrategia tehdään yhdessä

Prosessin edetessä strategian sisältöä ja painopisteitä tullaan koeponnistamaan avoimesti yhdessä sidosryhmien kanssa. Vahva osallisuus on strategiatyön kannalta keskeistä, jotta sisältö palvelee niin kuntalaisia, matkailijoita, yrityksiä kuin muitakin kohderyhmiämme ja jotta siihen ollaan valmiita sitoutumaan mahdollisimman laaja-alaisesti.

Tapahtuma- ja elämysstrategiaan valmistelevan työryhmän puheenjohtajaksi esitetään kulttuuripäällikkö Janne Niemistä ja jäseniksi

  • Linnan Kehitys Oy:stä toimitusjohtaja Kari Saarinen ja markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kati Tiitola
  • Verkatehdas Oy:stä toimitusjohtaja Janne Auvinen
  • Hämeenlinnan kaupungilta toimialajohtaja Tarja Majuri, strategiajohtaja Markku Rimpelä ja strategiapäällikkö Launo Haapamäki.
    Vakituiseksi asiantuntijajäseneksi esitetään matkailu- ja tapahtumat –ekosysteemin vetäjä Seppo Saarista.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

  • strategiajohtaja Markku Rimpelä, puh. 03 6212 555, markku.rimpela@hameenlinna.fi
  • strategiapäällikkö Launo Haapamäki, puh. 03 6212 188, launo.haapamäki@hameenlinna.fi