Hämeenlinnan hyte-kyselyn tulokset

Hämeenlinnassa toteutettiin vuoden 2023 lopulla kysely, jolla kartoitettiin hämeenlinnalaisten hyvinvointia ja terveyttä (HYTE-kysely). Kyselyyn kutsuttiin vastaamaan otannalla valitut 4300 asukasta ja vastauksia saatiin 1263. Kyselyn vastausprosentti oli 29,4.

Hämeenlinnan HYTE-kyselyn tarkoituksena on täydentää kansallisista lähteistä saatavia väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvaavia tietoja. Työikäisten ja ikääntyneiden osalta tietoa on heikosti saatavilla maksuttomasti. Siksi kysely on kohdistettu näihin ikäryhmiin. Tietoja käytetään kaupungin hyvinvointiraportoinnissa sekä yleisemmin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden seurannassa.

Kyselyn yksityiskohtaisempia tuloksia pääsee tarkastelemaan osoitteessa https://rpubs.com/hmlkaupunki/hyte2023

Kysely on tehty Hämeenlinnassa kaikkiaan neljä kertaa, ensimmäinen kysely tehtiin vuonna 2020.

Yleisiä huomioita kyselyn tuloksista

Suurin osa kyselyyn vastaajista ilmoitti terveydentilansa olevan erittäin hyvä tai hyvä. Tästä poikkeuksena jo iästäkin johtuen olivat yli 85-vuotiaat vastaajat. Kyselyn mukaan kantakaupungissa asuvat kokevat terveydentilansa olevan jonkin verran parempi kuin pitäjissä asuvat. Kyselyvuosien aikana ei juurikaan ole tapahtunut muutoksia vastaajien kokemuksessa omasta terveydentilastaan.

Elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi kaikista vastaajista kokee neljä viidestä. Yli 60 % vastaajista kertoo olevansa onnellinen koko ajan tai usein. Yksinäiseksi itsensä kokevien määrä on kyselyvuosien aikana pysynyt suhteellisen muuttumattomana. Vastauksista kuitenkin nousee esille yksinäisyyskokemus alle 25-vuotiaisissa naisissa, joista hiukan alle 30 % kokee olevansa yksinäinen. Samoin yli 85-vuotiailla yksinäisyyden kokemus oli varsin yleinen. Naisten kohdalla vastauksissa korostuu kokemus väsymyksestä, alakuloisuudesta sekä vaikeudesta keskittyä, erityisesti tämä nousee esiin nuorten naisten kohdalla.

Kyselyn mukaan nuorista naisista noin neljännes on kokenut henkistä väkivaltaa tai seksuaalista häirintää. Naisiin kohdistuva henkinen väkivalta näyttäytyy myös vanhemmissa ikäluokissa. Miesten nuorimmassa ikäluokassa noin viidennestä on uhattu vahingoittaa fyysisesti ja noin 15 % on kokenut fyysistä väkivaltaa.
Kyselyn tulosten perusteella voi todeta, että hyötyliikunnan ja vapaa-ajan liikunnan osalta ei kyselyvuosina ole tapahtunut merkittävää muutosta. Eroja liikkumisessa ei juurikaan löytynyt pitäjien ja kantakaupungin välillä. Yksittäisenä havaintona liikkumisesta voi nostaa esiin nuorten miesten vapaa-ajan liikunnan vähäisyyden.

Vastaajista noin viidesosa kokee oman painonsa haittaavan toimintakykyä. Pitäjien vastauksissa tämä ilmiö nousee jonkin verran enemmän esille kuin kantakaupungin vastauksissa. Vuosivertailussa ei muutosta ole juurikaan tapahtunut. Hämeenlinnalaisten ruokailutottumuksissa nousee esille se, että ikäihmiset syövät Hämeenlinnassa terveellisemmin kuin työikäiset.

Kyselyvuosien aikana hämeenlinnalaisten nikotiinituotteiden käyttö on jonkin verran vähentynyt. Nuuskaa kyselyyn vastanneista ilmoittaa käyttävänsä päivittäin noin viidennes alle 25-vuotiaista miehistä. Kyselyssä ei kysytty nikotiinipussien käytöstä.

Vastaajien työkykyyn liittyen huolena voi nostaa esiin alle 25-vuotiaat miehet. Tästä vastaajajoukosta lähes viidesosa on sitä mieltä, että oma työkyky ei ole riittävä työllistymiseen tai siihen, että pysyy työelämässä. Työkykykysymyksessä on havaittavissa eroa kantakaupungin ja pitäjien välillä.

Ikäihmisten toimintakyvyssä on kyselyn mukaan tapahtunut parannusta. Merkille pantavaa on se, että kantakaupungissa asuvat ikäihmiset ovat fyysisesti toimintakykyisempiä kuin pitäjissä asuvat ikäihmiset. Kaatumisten määrä ikäihmisten keskuudessa on lisääntynyt jonkin verran.

Yli 75-vuotiaiden kyky hyödyntää internettiä on parantunut kyselyvuosien aikana, tosin edelleen enemmistö yli 85-vuotiaista ilmoittaa, että ei osaa käyttää internettiä.

Pitäjissä asuvat kokevat asuinalueensa turvallisemmaksi kuin kantakaupungissa asuvat. Kyselyvuosien aikana turvallisuuden kokemuksessa ei ole tapahtunut muutoksia. Pitäjien osalta vastauksista välittyy myös vahvempi yhteisöllisyyden kokemus, mikä näkyy mm. korkeampana tyytyväisyytenä ihmissuhteisiin, vähäisempänä yksinäisyytenä ja luottamuksena siihen, että saa apua tarvittaessa.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!

Lisätietoja kyselystä

Pekuri Jari