lapsia pyörätuolissa liikuntasalissa takaapäin kuvattuna lapsia pyörätuolissa liikuntasalissa takaapäin kuvattuna

Varhaisnuoruus

Opin ilmaisemaan mielipiteeni

Esimerkkejä toiminnoista, miten nuorten osallisuutta tuetaan Hämeenlinnassa:

Oppilaskuntatoiminta

 • Joka koululla on oma oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus. Ala- ja yläkoulujen oppilaskunnan edustajille järjestetään vuosittain oppilaskuntien tapaaminen.

Verso-toiminta

 • Vertaissovittelu on yksi toimenpide kiusaamiseen puuttumisessa ja ehkäisyssä

Askelmat

 • Askelmat-ohjelman tavoitteena on mahdollistaa keskustelua koulun, kodin ja muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kesken. Keskustelun aiheet nousevat esiin aina sen hetkisen pinnalla olevien nuorisoilmiöiden ja elinolojen myötä.

Nuorisovaltuusto

 • Hämeenlinnan Nuorisovaltuusto eli NuVa on poliittisesti sitoutumaton nuorten edunvalvojana ja äänitorvena toimiva vaikuttajaryhmä, joka on edustettuna kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa.
 • Hämeenlinnassa ei järjestetä vaaleja, vaan kaikki toiminnasta kiinnostuneet 12-18 -vuotiaat voivat liittyä toimintaan.
 • NuVan kausi kestää yhden vuoden

HIL-toiminta ja harrastuskysely

 • Harrastus ihan lähellä toiminnan kautta pyritään takaamaan jokaiselle mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen

Lapsen oikeuksien viikko

 • Lapsen oikeuksien viikkoa juhlitaan joka vuosi marraskuussa

Koulujen kummitoiminta

 • isommat oppilaat toimivat pienempien oppilaiden kummeina

Oppilasagentit

 • Kaikki Hämeenlinnan koulut ovat mukana Oppilasagentti-toiminnassa.
 • Oppilasagentti-toimintamallissa valjastetaan oppilaiden teknologiaosaaminen koko koulun TVT-käytön hyväksi.
 • Jokainen koulu kehittää toimintaansa omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan lähtien ja tavoitteena on osallistaa oppilaita mukaan koulun TVT-osaamisen kehittämiseen.

Luokkien oppilastiimit

 • ”Luokissamme on erilaisia ryhmiä, luokkatiimejä, jotka huolehtivat luokan sisällä sovituista asioista tietyn ajan. Sitten tiimien tehtävät voivat olla esim. satutiimi, esitystiimi, jotain hauskaa -tiimi, kummeille kivaa-tiimi tai järjestäjä-tiimi, joka huolehtii esim. kalenterin laitosta, kasvien kastelusta, opettajan auttamisesta yms.” – Konnarin koulun oppilaat

Mahdollisuus osallistua koulun juhlien/tapahtumien suunnitteluun

Kouluruokakyselyt/makuraati

Oppilaiden omat kerhot

Nuorisopassi

 • Nuorisopassi ja Fredo app ovat mobiilisovelluksia, jonka kautta alueen nuoria kannustetaan viettämään aktiivista vapaa-aikaa. Sovellusten avulla nuorille tuodaan heille mieleisellä tavalla tietoa alueen vapaa-ajanmahdollisuusta, tarjotaan harrastuskokeiluja sekä tuetaan vapaa-ajan aktiivisuutta.

Vaikuta älä valita eli V-päivät

 • V-päivä on osa koulujen demokratiakasvatusta
 • V-päivän järjestäminen on prosessi, jonka aikana oppilaat tutustuvat erilaisiin vaikuttamiskanaviin, pohtivat vaikuttamismahdollisuuksiaan ja tekevät aloitteita, jotka esitellään päättäjille ja virkamiehille kaikissa yläkouluissa.
 • V-päivän jälkeen jokainen yläkoulu lähettää yhden aloitteen Nuorten Huippukokoukseen.
 • Huippukokouksessa nuoret päättävät aloitteiden toteuttamiseen varatun määrärahan (30 000 euroa) käytöstä.

 

Osallisuuden tasot

Osallisuus voi toteutua monella eri tasolla. Tasot eivät ole eriarvoisia keskenään vaan parhaimmillaan toteutuessaan kullakin tasolla tunne osallisuudesta voi olla hyvinkin vaikuttavaa.

Lasten  ja nuorten kanssa toimiessa osallisuuden asteita voidaan peilata myös lasten ja aikuisten rooleihin. Nuorten kanssa toimiessa täyttyvät useimmiten seuraavat osallisuuden asteet:

 • Aikuiset aloitteentekijöinä, lapset ja nuoret toimijoina
 • Aikuiset aloitteentekijöinä, suunnittelu ja toteutus yhdessä lasten ja nuorten kanssa
 • Aikuiset aloitteen tekijöinä ja toimijoina, lapset ja nuoret konsultteina
 • Lapset ja nuoret aloitteentekijöinä, aikuiset konsultteina

Aikuisen rooli

Miten aikuisena voit tukea nuoren osallisuutta

 • Kohtaa lapsen tai nuoren arvostavasti
 • Kuuntelee lapsia ja nuoria ja hänen ajatuksiaan
 • Luo ilmapiirin, jossa kaikilla on hyvä olla.
 • Auttaa lasta tai nuorta oman ajattelun sanoittamisessa
 • Kertoo eri tavoista vaikuttaa