Vanhusneuvosto on yksi kansalaistoiminnan muoto. Se on kaupungin ja asukkaiden välinen linkki, josta saadaan palvelujen järjestämiseen kehittämisideoita ja toisaalta myös palautetta palvelujen laadusta. Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä ikääntyneiden henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vanhusneuvostosta on säädetty kuntalain (410/2015) 27 §:ssä seuraavaa: "Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto on vaikuttamistoimielin. Vaikuttamistoimielin ei ole kuntalain tarkoittama kunnan toimielin, eivätkä vaikuttamistoimielimen jäsenet kuntalain 5. luvun tarkoittamia luottamushenkilöitä.”

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston toimintaohjeen mukaan vanhusneuvosto muodostuu 9 eläkeläisjärjestön edustajasta ja heidän varajäsenistään sekä kaupungin nimeämistä edustajista.

Vanhusneuvoston jäsenten toimikausi on neljän vuoden mittainen (valtuustokausi). Neuvostot asetetaan pääsääntöisesti koko valtuustokaudeksi, mutta toimiala voi asettaa sellaisen lyhyemmäksikin aikaa jonkin erityisen teeman käsittelyä varten.

Vanhusneuvoston nimeää kaupunginhallitus. Neuvoston toimikausi on valtuustokausi. Vanhusneuvostoon kuuluu eläkeläisjärjestöjen edustajina yhdeksän (9) varsinaista jäsentä sekä yhdeksän (9) varajäsentä. Lisäksi vanhusneuvostoon kuuluvat edustajat kolmesta lautakunnasta. Tarvittaessa vanhusneuvosto kutsuu asiantuntijan eri hallinnonaloilta. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeämä työntekijä. Vanhusneuvosto valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätietoja vanhusneuvostosta Sitran Vanhusneuvosto oppaasta:

https://media.sitra.fi/julkaisut/Muut/Vanhusneuvosto_opas.pdf

Asiasanat: vanhusneuvosto
Viimeksi muokattu: 26.9.2017