Vanhusneuvosto on kaupungin ja asukkaiden välinen kansalainstoiminnan muoto, josta saadaan palvelujen järjestämiseen kehittämisideoita ja toisaalta myös palautetta palvelujen laadusta.

Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä ikääntyneiden henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vanhusneuvostosta on säädetty kuntalain (410/2015) 27 §:ssä seuraavaa: "Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön

  • hyvinvoinnin,
  • terveyden,
  • osallisuuden,
  • elinympäristön,
  • asumisen,
  • liikkumisen tai
  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai
  • heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto on vaikuttamistoimielin. Vaikuttamistoimielin ei ole kuntalain tarkoittama kunnan toimielin, eivätkä vaikuttamistoimielimen jäsenet kuntalain 5. luvun tarkoittamia luottamushenkilöitä.”

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston toimintaohjeen mukaan vanhusneuvosto muodostuu

  • 9 eläkeläisjärjestön edustajasta ja heidän varajäsenistään
  • sekä kaupungin nimeämistä edustajista.

Katso jäsenet.

Vanhusneuvoston nimeää kaupunginhallitus. Neuvoston toimikausi on valtuustokausi. Lisäksi vanhusneuvostoon kuuluvat edustajat kolmesta lautakunnasta. Tarvittaessa vanhusneuvosto kutsuu asiantuntijan eri hallinnonaloilta.

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeämä työntekijä. Vanhusneuvosto valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Katso kokouksien ajankohdat ja muistiot.

Lisätietoja vanhusneuvostosta Sitran Vanhusneuvosto oppaasta:

https://media.sitra.fi/julkaisut/Muut/Vanhusneuvosto_opas.pdf

Asiasanat: vanhusneuvosto
Viimeksi muokattu: 9.10.2018