Vanhusneuvosto on kaupungin ja asukkaiden välinen kansalainstoiminnan muoto, josta saadaan palvelujen järjestämiseen kehittämisideoita ja toisaalta myös palautetta palvelujen laadusta.

Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä ikääntyneiden henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vanhusneuvostosta on säädetty kuntalaissa. Lain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto on vaikuttamistoimielin. Vaikuttamistoimielin ei ole kuntalain tarkoittama kunnan toimielin, eivätkä vaikuttamistoimielimen jäsenet kuntalain 5. luvun tarkoittamia luottamushenkilöitä.

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston toimintaohjeen mukaan vanhusneuvosto muodostuu

  • 9 eläkeläisjärjestön edustajasta ja heidän varajäsenistään
  • kaupungin nimeämistä edustajista
  • ikäraadin edustajasta

Katso kokouksien ajankohdat ja muistiot.

Lisätietoja vanhusneuvostosta Sitran Vanhusneuvosto oppaasta:

https://media.sitra.fi/julkaisut/Muut/Vanhusneuvosto_opas.pdf

Asiasanat: vanhusneuvosto
Viimeksi muokattu: 11.1.2019