Kaupunginhallituksen päätökset 25.3.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 87 Selonteko Hämeenlinnan kaupunkikonsernin sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja konserniohjeen noudattamisesta 2023

Kaupunginhallitus päätti

  1. merkitä tiedoksi liitteenä olevat toimintakertomuksen kappaleet koskien arviota merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selontekoa kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
  2. merkitä tiedoksi tytäryhteisöjen selonteon sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä konserniohjeen noudattamisesta
  3. kehottaa tytäryhteisöjä toimimaan annettujen suositusten mukaisesti.

§ 88 Hämeenlinnan kaupungin digitalisaatio

Kaupunginhallitus merkitsi digitalisaation tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 89 HAMK Keskustakampus

Kaupunginhallitus päätti

  1. merkitä valmistelun tilanteen tiedoksi.
  2. todeta, että HAMK Keskustakampus on yksi kaupungin strategisista hankkeista.
  3. käynnistää HAMK Keskustakampus -hankkeen suunnittelun yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa laatimalla osapuolten välille aiesopimuksen kevään 2024 aikana.

Keskustelun kuluessa Teppo Turja ehdotti Emmi Rantasen kannattamana, että
Kaupunginhallitus päättää
1. merkitä tiedoksi esityksen HAMK:n saavuttamasta valtakunnallisesta asemasta korkeakoulutuksessa sekä kehitysennusteiden tuomista tarpeista ja
2. käynnistää selvitystyön vaikutusarvioineen vaihtoehtoisista ratkaisuista ammattikorkeakoulun tulevien opetustilojen ja asuntojen tarpeiden järjestämiseksi yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.
Ehdotusta eivät kannattaneet muut kaupunginhallituksen jäsenet.

§ 90 Kiinteistöjärjestelyä koskevan aiesopimuksen tekeminen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kanssa

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä aiesopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja hyväksymään siihen vähäisiä muutoksia.

§ 91 Henkilöstöraportti 2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 92 Tontin 109-41-9-2 Rantatie 2 ostaminen, Harviala

Kaupunginhallitus päätti
1. ostaa tontin 109-41-9-2 aluehinnalla 358 110 euroa
2. oikeuttaa kaupungingeodeetin laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

§ 93 Kaupunginvaltuuston 18.3.2024 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti
1. Kuntalain 96 §:n nojalla todeta, että kaupunginvaltuuston 18.3.2024 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä, ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia
2. Kuntalain 143 §:n nojalla panna päätökset täytäntöön.