Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 6.2.2024

§ 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Kaupunkirakennelautakunta päätti myöntää ympäristöasiantuntija Hanna Tuomiselle ja geodeetti Elina Kasteenpohjalle läsnäolo-oikeuden kokouksessa pykälän 8 käsittelyn ajan.


§ 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teijo Pullinen ja Juha Tuomi.

§ 3 Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 4 Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 5 Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 2024

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 6 Nuorisovaltuuston edustajat kaupunkirakennelautakunnassa 1.1. – 31.12.2024

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi, että Hämeenlinnan nuorisovaltuuston edustajat kaupunkirakennelautakunnassa ajalla 1.1.-31.12.2024 ovat Anna Utriainen ja Aukusti Kivinen, varalla
Antto Uusi-Illikainen ja Aino Keto.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 7 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteutuminen vuonna 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 8 Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta 2024

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 9 Lisäys yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustukset liitteen mukaisesti kaikille tiekunnille, jotka täyttivät avustuksen hakuehdot. Avustus maksetaan vuodelle 2024 yksityistieavustuksiin varatusta määrärahasta, yhteensä 15 613 €.


Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 10 Asemakaava nro 2598 Alilaurila, Luolaja, hyväksymisvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 2598 hyväksymistä.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 11 Alilaurilan asemakaavan 2598 tonttien luovutusehdot

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä seuraavat tontinluovutusehdot:

  • tonttien luovutushinta on 54 euroa/m2
  • tontit luovutetaan valmiiksi lohottuina
  • tontit voi ostaa tai vuokrata

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 12 Ranta-asemakaavan muutos nro 9031, Niemikotka Rimmilä, Kalvola, luonnos

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nro 9031 nähtäville 30 päivän ajaksi.


Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 13 Lamminraitti katusuunnitelma, Lammi

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Lamminraitin katusuunnitelman välillä Evontie-Vääksyntie.


Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 14 Poikkeaminen kiinteistöllä 109-488-1-50, Kotkajärventie 1284, uuden rakennuspaikan muodostaminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät.
Päätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakennuslupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.
Käsittelymaksua peritään 650 euroa. Lisäksi naapurien 8 kpl kuulemisesta kirjeitse 200 euroa perusmaksua ja 30 euroa / kuultava eli 440 euroa. Kaupunki hoiti vesialueen osakkaiden sekä kahden tilan omistajan kuulemisen lehtikuulutuksella, 350 euroa / lehti-ilmoitus.
Perittävät maksut ovat yhteensä 1 440 euroa.


Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 15 Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää:

  1. hyväksyä liitteenä olevan taksan ja että
  2. taksa tulee voimaan 1.3.2024.

Päätös:

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 16 Rakennusjärjestyksen hyväksyminen/ osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää:

  1. hyväksyä laaditun rakennusjärjestyksen uudistamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman
  2. asettaa sen julkisesti nähtäville 19.2. -4.3.2024 ajaksi.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 17 Kaupunkirakennelautakunnan hankintasuunnitelma 2024, päivitys

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy lisäyksenä vuoden 2024 hankintasuunnitelmaan seuraavan kohteen:
Talonrakennuksen suunnittelupalvelujen hankinta

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 18 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta, kaupunkirakennelautakunta

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa esitetyn mukaisen selonteon kaupunginhallitukselle kaupunkirakennetoimialan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2023.

Keskustelun kuluessa Irma Taavela ehdotti asian palauttamista valmisteluun. Taavelan ehdotus ei saanut kannatusta jotenka Taavelan ehdotus raukesi.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 19 Vanhusneuvoston toimintakertomus 1.6.2022-31.5.2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee vanhusneuvoston toimintakertomuksen tiedoksi ja päättää lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 20 Vammaisneuvoston toimintakertomus 1.6.2022-31.5.2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee vammaisneuvoston toimintakertomuksen tiedoksi ja päättää lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 21 Nuorisovaltuuston toimintakertomus 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee nuorisovaltuuston toimintakertomuksen tiedoksi ja päättää lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 22 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen, VK, ajoneuvovaurio Lahdensivuntiellä

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen selostusosassa mainituilla perusteilla.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 23 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen, TL, ajoneuvovaurio Lahdensivuntiellä

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen selostusosassa mainituilla perusteilla.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 24 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen, MV, ajoneuvovaurio Lahdensivuntiellä

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen selostusosassa mainituilla perusteilla.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 25 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen, SH, ajoneuvovaurio Lahdensivuntiellä

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen selostusosassa mainituilla perusteilla.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 26 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen, MS, ajoneuvovaurio Lahdensivuntiellä

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen selostusosassa mainituilla perusteilla.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 27 Oikaisuvaatimus yhdyskuntajohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 76/2.10.2023

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 28 Oikaisuvaatimus vs. kaupunkirakennejohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 196/30.10.2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.