Hämeenlinnan liikennevaloja koskevaan kyselyyn saatiin 623 vastausta

Kaupungin liikennevalojen yleissuunnitelmaa varten toteutettiin kaikille avoin sähköinen kysely, jolla haluttiin kartoittaa kuntalaisten näkökulmaa liikennevaloihin. Tavoitteena oli saada vastauksia kaikkien kulkumuotojen käyttäjiltä kaikissa ikäryhmissä.

Vastaajien taustatiedot

Valtaosa vastaajista (85%) ilmoitti asuvansa kantakaupungin alueella. Myös hattulalaiset ja janakkalalaiset muodostivat suuren osan vastaajista. Ikäjakauma oli kokonaisuudessaan tasainen. Naiset olivat hieman aktiivisempia vastaajia kuin miehet. Naiset ovat kyselyn perusteella myös hieman tyytyväisempiä liikennevaloihin kuin miehet. Lisäksi naiset käyttävät miehiä enemmän kestäviä kulkutapoja, kuten kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Oikeastaan ainoa merkittävä muutos kulkutavoissa talvi- ja kesäajan välillä oli pyöräilyn ja sähköpotkulautailun vähentyminen kesästä talveen siirryttäessä.

Melkein kaikki vastaajat kertoivat kävelevänsä lähes päivittäin, joten jokainen meistä on kävelijä jossain vaiheessa matkaa. Sen vuoksi kävely-ympäristön kehittäminen onkin ensiarvoisen tärkeää.

Lähes kaikkien mielestä liikennevalot paransivat liikenneturvallisuutta

Yleinen tyytyväisyys Hämeenlinnan liikennevaloihin jakautui kyselyssä melko tasan tyytyväisten ja tyytymättömien välille. Ääripäiden jättämät perustelutkin ovat usein ristiriidassa toistensa kanssa. Osa kommentoi, että autoja suositaan liikaa ja kävelylle ja pyöräilylle pitäisi saada paremmat olosuhteet liikennevaloissa. Osa taas oli vahvasti sitä mieltä, että autoilu ei ole riittävän sujuvaa. Liikennevalosuunnittelu onkin usein kompromissien hakua eri intressien väliltä.

Lähes kaikki vastaajat pitivät liikennevaloja liikenneturvallisuutta parantavana tekijänä. Eniten kritiikkiä kyselyssä saivat liikennevalojen toiminta yöaikaan ja ”vihreän aallon” toimimattomuus erityisesti Paasikiventiellä, jolla risteysväli vaihtelee 100 – 150 metrin välillä, joten risteyksiä on liian tiheästi ns. vihreälle aallolle. Vihreä aalto on mahdollinen molempiin suuntiin samaan aikaan vain, jos valo-ohjatut risteykset ovat harvassa, keskimäärin 400 – 500 metrin etäisyydellä toisistaan.

Avointa palautetta annettiin 135 kappaletta. Suurin osa avoimesta palautteesta keskittyi nykyisten liikennevalojen toimintaan ja osa palautteista oli sävyltään myös positiivista.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Hämeenlinnan liikennevalojen yleissuunnitelman laadinnassa.

Lisätiedot: