Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluverkkomuutokset aiheuttaisivat merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia Hämeenlinnan kaupungissa

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on julkaissut palveluverkkoluonnoksensa, jolla voi olla merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia kaupunkilaistemme arkeen, jos palveluverkko toteutetaan luonnoksen mukaisesti.

Hämeenlinnan kaupungin näkökulmasta palveluverkkosuunnittelua on tehty hyvinvointialueen oman talouden akuutin hoitamisen, leikkausten sekä maantieteellisten perusteiden pohjalta. Se ei ota huomioon kuntien eikä asukkaiden tarpeita. Kaupunki korostaa lausunnossaan palveluverkkoselvityksen irrallisuutta aluetalouden ja -kehittämisen kokonaisuudesta, sen merkittäviä riskejä koko maakunnalle ja esitettyjen ratkaisujen toimimattomuutta hämeenlinnalaisten näkökulmasta.

Kiinteistöistä mittavat vuokratappiot

Taloudellisesti hyvinvointialueen luonnoksen toteutus tarkoittaisi, että hämeenlinnalaiset menettäisivät vähintään 6,5 miljoonan euron vuokratulot. Kaupungille jäisi lukuisia kiinteistöjä tyhjilleen. Kiinteistöjä ei voi jättää täysin kylmilleen, eikä kaupungilla ole tiloille tällä hetkellä muuta käyttötarkoitusta.

Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien kustannusten myötä taloudelliset tappiot ovat suuruudeltaan lähellä vuokratulojen menetyksiä ja voivat olla jopa suuremmat, riippuen hyvinvointialueen lopullisesta palveluverkkopäätöksestä.

Sairaalakatu ei kestä joukkoliikenteen määrän lisäämistä

Toiminnallisesti palveluverkon tiivistäminen aiheuttaa haasteita liikenteen järjestelyissä. Jos terveysasema siirtyy Ahvenistonmäelle, täytyy joukkoliikenteen vuoroja lisätä sekä parantaa yksityisautoilun ja kevyen liikenteen vaatimaa tieverkkoa alueella. Tämä olisi välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa henkilöstön ja asiakkaiden turvallinen ja joustava liikkuminen alueelle. Alue ei ole olosuhteidensa vuoksi kaupunkirakenteellisesti soveltuva liikennemäärien erittäin merkittävään kasvuun. 

Joukkoliikennesuunnittelun lähtökohtana on tähän asti ollut, että joukkoliikenne siirtyy Ahvenistontielle uuden sairaalan valmistuttua vuonna 2025. Ahvenistonmäelle johtavaa Sairaalakatua ei ole suunniteltu joukkoliikennereitiksi ja se ei ole kaikin osin turvallinen eikä kestä joukkoliikenteen määrän lisäystä.

Läntiseen kaupunkiin on yleiskaavassa osoitettu paljon uutta asumista. Jo nykyisillä liikennemäärillä liikenne ruuhkautuu ennen Poltinahon kiertoliittymää. Jos liikenteen määrä kasvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen siirron myötä, kaupungilla ei ole osoittaa keinoja ruuhkautumisen estämiseksi.

Kaupungin elinvoimalle kova isku

Kaupungin keskustan elinvoiman kannalta nyt esitetyt suunnitelmat ovat toteutuessaan vahingollisia. Haluamme, että hämeenlinnalaiset pääsevät iästä riippumatta asioimaan helposti myös sosiaali-. ja terveyspalveluissa. Lisäksi kaupunkina haluamme varmistaa, että Hämeenlinnassa töissä käyvien ihmisten työpaikat ovat helposti saavutettavia toimivien ja turvallisten kulkureittien varrella. Olemme myös sitoutuneet kestävän liikkumisen edistämiseen Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen työvoiman saatavuus mitä todennäköisimmin heikkenee, jos terveysasema siirtyy kauemmas keskustasta, jonne on nykyisin hyvät julkiset liikenneyhteydet.  Tämä on ristiriidassa myös Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tavoitteiden kanssa, sillä hyvinvointialue on korostanut henkilöstön saatavuuden olevan keskeinen tekijä tulevaisuuden palveluissa.

Palvelut heikkenevät, mutta kunnallisvero nousee

Kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviaisen mukaan esitetty suunnitelma heikentää kaupunkilaisten palveluja merkittävästi samaan aikaan, kun se tuottaa kaupungille miljoonien vuosittaisia tappioita ja ohjaa käytännössä kunnallisveron nostamiseen vastineeksi heikentyvistä palveluista. 

”Sote-uudistus on jo lähtökohdiltaan kaupungille eli kaupunkilaisille taloudellisesti negatiivinen ja nyt tilanne uhkaa heikentyä hallitsemattoman nopeasti. Toteutuessaan palveluverkkosuunnitelma uhkaa aiheuttaa merkittäviä supistuksia Hämeenlinnan sivistyspalvelujen palveluverkkoon ja sisältöihin tai vastaavasti jo valmiiksi korkeahkon verorasituksen nousun edelleen ja kaupungin hyvässä nosteessa olevan elinvoiman heikkenemisen”, Olli-Poika Parviainen toteaa.

”Erityisesti Viipurintien keskusterveysasema on työvoiman saatavuuden ja liikkuvuuden, kaupunkikeskustan elinvoiman ja koko maakunnan asukkaiden saavutettavuuden kannalta keskeinen ja meidän tulisi löytää keinot varmista alueen säilyminen hyvinvointialueen käytössä. Oma kysymyksensä on myös Ahveniston alue, joka ei ole liikenteellisesti yhteensopiva kaiken esitetyn keskittämisen kanssa. Lisäksi palveluverkkosuunnitelmassa korostuu edelleen maantieteellinen tarkastelu väestöpohjaisen tarkastelun sijaan. Tällöin myös esimerkiksi Ydin-Hämeen alueen asukkaiden palvelut uhkaavat heikentyä tarpeettomasti”, Parviainen jatkaa.

Kaupunginhallitus käsittelee 19.2. kokouksessaan Hämeenlinnan kaupungin lausuntoa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluverkosta. Tästä pääset lukemaan kokouksen esityslistan (tweb).

Lisätietoja