Viisarin vanhan kaatopaikan pohjavesivaikutukset

Keväällä 2021 Kahtoilammen ympäristön asukkaat olivat yhteydessä kaupungin ympäristönsuojeluun alueelta löytyneisiin jätteisiin liittyen. Asukkaat löysivät lammen rannan läheisyydestä hautautuneita jätteitä, jotka olivat peräisin Viisarintien varrella sijainneelta vanhan kaatopaikalta. Muutama säkillinen jätteitä kerättiin lammen läheisyydestä asukkaiden voimin. Kaupunki hoiti jätteiden kuljetuksen vastaanottoon.

Kaatopaikan olemassaolo on ollut kaupungilla tiedossa, mutta löydösten vuoksi alueella päädyttiin tutkimaan vanhan kaatopaikan jätteiden laatua ja maan haitta-ainepitoisuuksia. Alueella tehtiin maaperän pilaantuneisuustutkimus, ja asennettiin uusi pohjavesiputki. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että kohdekohtaisen pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvion perusteella Viisarin vanha jätetäyttöalue ei aiheuta ympäristöriskiä nykyisessä maankäytössä.

Alueen pohjavettä tarkkailtiin kahden vuoden ajan

Tutkimusten jälkeen kaupunki esitti Hämeen ELY-keskukselle, että pohjaveden tilan selvittämiseksi pohjavettä tarkkailtaisiin uudesta pohjavesiputkesta kahden vuoden ajan. Jatkotarkkailun tarve arvioitaisiin tämän jälkeen uudelleen. Hämeen ELY-keskus hyväksyi tutkimusten perusteella esitetyt jatkotoimenpiteet, ja velvoitti kaupunkia tarkkailemaan pohjaveden laatua uudesta pohjavesiputkesta kevääseen 2023 saakka.

Pohjavedestä velvoitettiin tutkittavaksi:

  • VNa:n 214/2007 mukaiset raskas- ja puolimetallit, liukoiset pitoisuudet
  • PAH-yhdisteet
  • Öljyhiilivedyt (C5-C40), BTEX ja oksygenaatit

Syksyllä 2021 pilaantuneisuustutkimuksen yhteydessä todettiin koholla olevat nitraatti- ja fosforipitoisuudet. Metalleista koboltti ylitti pohjaveden ympäristölaatunormit (VNa 341/2009).

Kahden vuoden pohjavesitarkkailun perusteella jätetäyttöalueen ei todettu vaikuttavan pohjaveden laatuun

Vuoden 2022 ja 2023 tarkkailussa kaikki todetut arvot alittivat vertailuarvot. Tehdyn pohjavesitarkkailun perusteella jätetäyttöalueen ei todettu vaikuttavan pohjaveden laatuun, eikä jatkotarkkailulle katsottu olevan tarvetta. Tarkkailua esitettiin lopetettavaksi vuoden 2023 syksyn tarkkailutulosten raportoinnin yhteydessä.

Hämeen ELY-keskus totesi, että kahden vuoden pohjavesitarkkailun perusteella jätetäyttöalueella ei näytä olevan vaikutusta pohjaveden laatuun. Jatkotarkkailulle ei ole tarvetta ja se voidaan lopettaa.

Lisätiedot: