Asiakkaiden kokemukset omavalmentajien yksilöohjaukseen osallistumisesta olivat merkityksellisiä

Sain mahdollisuuden toteuttaa ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöni yhteistyössä Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Aineistonkeruun toteutin haastatteluiden ja kyselyn avulla. Nyt on juhlan aika, sillä opinnäytetyö on valmis ja tulokset olivat merkityksellisiä!

Opinnäytetyössäni tutkin asiakkaiden kokemuksia omavalmentajan yksilöohjaukseen osallistumisesta. Erityisesti olin kiinnostunut yksilöohjaukseen osallistumisen merkityksestä asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta. Lisäksi tahdoin kuulla asiakkaiden näkemyksiä siitä, miten yksilöohjaus oli tukenut asiakkaiden kohdalla itsemääräämisen teoriassa esitettyjen psykologisten perustarpeiden toteutumista ja millä tavoin yksilöohjausta voitaisiin kehittää edelleen.

Työnhaun haasteita

Opinnäytetyöhön osallistujat kertoivat yhteneväisesti työttömyyden tuomista lähtökohdista elämässään. He kertoivat kyvykkyyden kokemuksen ja henkisen toimintakyvyn haasteista, sosiaalisen liittymisen vahvasta tarpeesta ja sosiaalisten suhteiden osittaisesta vähenemisestä. Lisäksi he olivat kokeneet autonomian osittaista kapenemista sekä voimakasta yksinäisyyttä työnhakuprosessissa. Huomion arvoista oli, että kyvykkyyden kokemuksen kerrottiin alkavan heikentyä jo lyhyenkin työttömyysjakson aikana. 

Tulosten mukaan omavalmentajan yksilöohjaukseen osallistumisella nähtiin olevan useita asiakkaan hyvinvointia lisääviä tekijöitä. Osallistujat kertoivat vuorovaikutuksen ja kohtaamisen merkityksellisyydestä sekä kyvykkyyden kokemuksen ja henkisen sekä sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumisesta. Hyväksi koettiin myös yksilöllisyyden ja autonomian kunnioittaminen. Yksi merkittävä ja helpotusta tuova asia oli osallistujien aiemmin työnhakuprosessissa koetun yksinäisyyden vaihtuminen aitoon yhteistyöhön yksilöohjauksen myötä. Henkisen vahvistumisen rinnalla yhtä tärkeänä hyvinvointia lisäävänä tekijänä nähtiin konkreettinen apu ja asiantuntijuus.

Kehittämisehdotukset liittyivät palvelun struktuuriin, sisältöön, kestoon, markkinointiin sekä konkretian lisäämiseen oikean henkilön ja työpaikan yhdistämiseksi. Yksilöohjaukselta toivottiin erityisesti ratkaisukeskeisten kysymysten käyttämistä, selkeämpää tavoitteiden kirjaamista, intensiivisempää tunteiden läpikäymistä, ymmärrettävyyden lisäämistä omavalmentajuuden suhteen sekä yksilöohjauksen pidempää kestoa. Lisäksi yksittäiseksi konkreettiseksi työkaluksi asiakkaan itsetuntoa vahvistamaan ehdotettiin voimauttavaa valokuvausta. 

Tyytyväiset asiakkaat

Pääsääntöisesti opinnäytetyöhön osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä Hämeenlinnan seudun omavalmentajan yksilöohjaukseen. Kyselyssä palvelu sai yleisarvosanaksi keskiarvon 3,8. Osallistujat kertoivat saaneensa yksilöohjauksen myötä intoa, buustia, motivaatiota, varmuutta ja itseluottamusta. Mainitut työttömyyden tuomat lähtökohdat helpottuivat yksilöohjaukseen osallistumisen myötä, joten yksilöohjauksen voidaan nähdä olevan onnistunut palvelumuoto työllisyyden hoidossa.

Asiakkaan hyvinvointia ja psykologisten perustarpeiden vahvistumista tukeva palvelu on ensiarvoisen tärkeä työllisyyden edistämiseksi. Kyvykkyyden kokeminen sekä luottamus omiin sosiaalisiin taitoihin ovat olennaisia asioita niin työn saannin kuin työssä jaksamisen ja työhön sitoutumisenkin suhteen. Näin ollen omavalmennuksen yksilöohjaukseen perustuva työmuoto tukee niin asiakasta kuin työyhteisöjä ja yhteiskuntaa laajemminkin. 

Jos mielenkiintosi aihetta kohtaan heräsi, pääset tutustumaan opinnäytetyön sisältöön ja nostoihin tarkemmin täältä.

Teksti ja kuva: Kirsi Jokinen (Koulutus: Sosionomi YAMK, Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla / Laurean ammattikorkeakoulu)