Palkittu! Fiksua työtä 2024: HyMy-mallilla hyvinvointi näkyväksi

Mistä idea sai alkunsa?
Aloitin syksyllä 2023 luokanopettajantyöt Myllymäen koulussa. Olen koulutukseltani lisäksi terveystiedon aineenopettaja ja vahvuusperustainen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Koen erityiseksi intohimokseni positiivisen kasvatuksen ja lasten myönteisen minäkuvan tukemisen koulussa. Tutustuin Myllymäen kouluun ja sen toimintatapoihin keväällä 2023. Minua hämmästytti, kuinka paljon Myllymäessä tehdään jo oppilaiden hyvinvoinnin eteen, mutta tieto siitä oli irtonaista eri dokumenteissa. Myös koulun tunne- ja vuorovaikutusopetus oli verrattain hajanaista sekä sen sisällöt riippuvaisia yksittäisistä opettajista ja heidän toimintatavoistaan.

Mitä ja miksi on tehty?
Keskusteltuani keväällä Myllymäen koulun rehtorin Outi Kärjen kanssa, halusin tehdä koulun hyvinvointityön näkyväksi ja avoimeksi niin koululle, oppilaille kuin oppilaiden koteihin. Sain myös vapaat kädet lähteä kehittämään koulun tunne- ja vuorovaikutuksen opetukseen ideoita. Koin tämän todella tärkeäksi, koska lasten- ja nuorten mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen haasteet ovat kasvaneet. Henkilökohtaisesti koin tähän aiheeseen myös erittäin vahvaa työn imua.
Kesän aikana mallinsin koulun hyvinvoinnin toimintakulttuuria HyMy-malliksi eli Hyvinvointia Myllymäessä -malliksi, jonka päälle rakensin seitsemän sosiaalisten taitojen teemaa tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, jotka läpileikkaavat kaikki alakoulun ikäryhmät. HyMy-mallin tarkoituksena on sekä systemaattisesti lisätä osallisuutta ja yhtenäisyyttä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetukseen että tehdä se näkyväksi.

Mitä on saavutettu?
HyMy-malli on saanut positiivisen vastaanoton koulun henkilöstöltä ja oppilailta. HyMy-mallintaa koulun sosiaalisten taitojen harjoittelun vuosisuunnitelmaa, jonka avulla vahvistetaan laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti oppilaan sosioemotionaalisia taitoja, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä myös osallisuus- ja yhteisötaitoja, mikä taas osaltaan kiinnittää oppilaita paremmin kouluun (tavoitteena hyvinvoinnin lisäksi koulupoissaolojen vähentäminen).
Malli on herättänyt kiinnostusta muissa kouluissa ja minulta on pyydetty, että HyMy-mallia voisi jakaa, mikä taas helpottaisi muiden koulujen vastaavaa työtä. Nyt HyMy-malli on valmistunut ja käytössä, joten se on myös kaikille jaettavissa. Ajattelin, että tämä Fiksua työtä -innovaatio/blogi voisi olla yksi kanava saattaa mallia muiden koulujen tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehitystyön tueksi.

Miten työ jatkuu?
Työ jatkuu HyMy-mallia ruohonjuuritasolle jalkauttaen. Keväällä mallin toimivuutta voidaan arvioida sekä asiakkaiden että henkilökunnan kanssa, jonka jälkeen kehitystyö jatkunee.

Kehittäjä

Maarit Mäkimarttunen, luokanopettaja

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.