Fiksua työtä, kevät 2022: Lasten ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation sekä lasten/aikuisten itseilmaisun arviointi

Ojoisten päiväkodin kaksivuotisen esikoulukokeilun päiväkotiryhmän Elosalamat kasvattajat on toteuttaneet jatkuvaa työnsä arviointia lasten ja aikuisten väliseen vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon sekä lasten/ aikuisten itseilmaisuun. Myös vieraskieliset vanhemmat/ perheet saavat tästä avun.

Lähtökohtana meillä on varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta lapsen sekä perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja siihen liittyen olemassa olevien digitaalisten työkalujen esille nosto ja niiden tehokas lapsilähtöinen käyttäminen.

Lasten näkökulmasta pelillisyys ja tablettilaitteet ovat motivoiva ja kiinnostava tapa toimia. Puhumme digitaalisesta osaamisesta osana lapsen laaja-alaista osaamista ja sitä kautta tässä tapauksessa osana lapsen hyvinvointia.

iPad monipuolisena ja nykyaikaisena sekä monelle lapselle tuttuna laitteena mahdollistaa nopean kuvakommunikaation lapsen ja aikuisen välillä sekä lapsien välisen kommunikaation. Meillä kuulovammaisen lapsen päivän toimintojen kuvittaminen iPad:n avulla on henkilökunnalle muuttuvassa arjessa helppoa. Tärkeänä huomiona, lapsi myös itse pystyy ilmaisemaan itseään ottamalla kuvia tarkoittamistaan asioista jos omat sanat ja puheen tuotto ei sitä tukiviittomienkaan avulla tuo ymmärrettäväksi kaikille.

Vieraskielisten perheiden kanssa käytävät päivän ”kuulumiset” saavat selkeämmän merkityksen kun kuvat lapsen päivästä kertovat nopeasti eleiden, ilmeiden sekä puhutun kielen tukena mikä keskustelun aiheena sillä hetkellä on.

Työssämme digitaalisten laitteiden käyttö jalostuu ja laajenee varmasti lasten kanssa yhdessä niitä käyttäen. Matka on alussa vasta. Lapsen osallisuus lisääntyy ja sitä kautta lapsen itsetunto ja arvostus itseään kohtaan kasvaa. Lapsi huomaa osaavansa myös tarvittaessa opastaa toisia lapsia ja aikuisia laitteen käytössä, jolloin onnistumisen kokemus lisää oppimisen iloa.

Digitaalinen osaaminen on osa lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisältöä ja sitä kautta olennainen osa ja työväline meille varhaiskasvatuksen kentällä.

Kehittäjät

varhaiskasvatuksen opettaja Marko Vinnari, Ojoisten päiväkoti
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Heli Mannila, Ojoisten päiväkoti
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Riikka Tukia, Ojoisten päiväkoti

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.