Fiksua työtä, syksy 2021: Tiimin toiminta- ja kehittämissuunnitelma, Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa tiimin toiminta- ja kehittämissuunnitelman kehittämisen lähtökohtana oli tarve syventää ja tukea varhaiskasvatussuunnitelmien (valtakunnallinen ja paikallinen) mukaista työtä lapsiryhmissä.

Varhaiskasvatuslaki (2018) velvoittaa varhaiskasvatusta kansalliseen, kuntatason ja etenkin pedagogisen tason eli lapsiryhmätason arviointiin. Tiimin toiminta- ja kehittämissuunnitelma (Tiimitoke) kehitettiin erityisesti tätä silmällä pitäen luomalla arviointimittarit (”tikkataulut”), jotka rakentuvat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) varhaiskasvatuksen laatua kuvaaviin suosituksiin sekä Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen sisällöllisiin painopisteisiin.

Arviointi perustuu jatkuvaan sekä kehittävään arviointiin, jonka avulla turvataan tasalaatuiset varhaiskasvatuspalvelut ja tuotetaan arviointitietoa niin lapsiryhmätason, yksikkötason kuin kuntatasonkin kehittämisen tueksi. Tiimitoke tuottaa myös arvioitua tietoa kunnalliseen päätöksen tekoon sekä vastaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan asettamiin varhaiskasvatuksen strategisiin tavoitteisiin muun muassa toteutuneiden aloituskeskustelujen ja kasvatusvuorovaikutuksen vahvistumisen osalta.

Tiimin toiminta- ja kehittämissuunnitelma tukee varhaiskasvatuksen henkilöstön oman työn hallintaa, sillä tiimitoke jäsentää varhaiskasvatussuunnitelmien sisältöä, ohjaa tiimejä yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen arvokeskusteluun tuottaen samalla yhtenäistä kasvatusnäkemystä tiimiin. Tiimitoke on tuki varhaiskasvatustyön jäsennykseen ja hallintaan lisäten työhyvinvointia varhaiskasvatuksen kentällä.

Tiimitoken käyttö yksiköissä toimii yhdistävänä tekijänä pedagogisessa johtamisessa ja toiminnassa. Tiimitoke toimii päiväkodin johtajien (asiakkuudet ja pedagogiikka) pedagogisen johtamisen vahvana työvälineenä, jonka kautta arvioidaan sekä kehitetään kaupunki-, yksikkö- ja ryhmätason pedagogista toimintaa.

Tiimin toiminta- ja kehittämissuunnitelma tuottaa tasalaatuisempaa varhaiskasvatusta koko kuntatasolla sitouttamalla ja vahvistamalla varhaiskasvatussuunnitelmien mukaista toimintaa. Sitouttaminen ja vahvistaminen johtavat lapsen kokemaan varhaiskasvatuksen laatuun edistäen kasvatusvuorovaikutusta, leikissä tapahtuvaa oppimista sekä monipuolisia oppimisympäristöjä. Laadukas kokopäiväpedagogiikka, jossa nähdään varhaiskasvatuksen arjen hetket lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävänä, on tiimitoken keskeisin tavoite.

Päiväkodin johtajat arvioivat tiimin toiminta- ja kehittämissuunnitelmaa vuosittain henkilöstöltä saadun palautteen sekä varhaiskasvatusta koskevien muutosten ja uusimman varhaiskasvatusta koskevan tutkimuksellisen tiedon näkökulmasta.

Kehittäjät

Päiväkodin johtajat Satu Antikainen, Riitta Manninen, Tiina Siren ja Katri Aronen sekä varhaiskasvatuksen suunnittelija Elina Kataja. Tiimitoken visuaalisesta ulkoasusta on vastannut varhaiskasvatuksen opettaja Marjo Oksanen.

Lisätietoja:

päiväkodin johtajat Katri Aronen ja Tiina Siren

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.