Meikä asuu missä haluu: Ikääntyneet Hämeenlinnassa tilastojen valossa

Yli 65-vuotiaat muodostavat merkittävän osuuden Hämeenlinnan väestöstä. Vuonna 2021 heitä oli yli 18 000. Tämä muodostaa yli neljäsosan koko kaupungin väestöstä. Jos väestö jaetaan 5-vuotisikäluokkiin (0-4v., 5-9v., …), niin suurin ikäluokista on 70-74-vuotiaat. Väestömäärä lähtee kuitenkin selvään laskuun tästä vanhemmissa ikäluokissa, eritoten miesten kohdalla. Noin 70-74-vuotiaiden jälkeen suurimmat väestömäärät löytyvät 55-59-vuotiaista. Nuoria aikuisia (20-30-vuotiaita) on suhteessa vähiten.

Ennusteiden mukaan ikääntyneiden osuus koko väestöstä kasvaa tulevaisuudessa yhä suuremmaksi. Ikääntyneiden suuri osuus tulee siirtymään yhä vanhempiin ikäluokkiin (75-79-v. & 80-v.-) seuraavien vuosien aikana. Ikävuosien kertyessä tarve esimerkiksi terveydenhuollon palveluille kasvaa ja näiden tilastojen perusteella voidaan olettaa, että kyseisten palveluiden tarve tulee lisääntymään tulevaisuudessa myös Hämeenlinnassa. Siksi ikääntyneiden asumisen hankkeen kaltaisia toimia tarvitaan ja pystymme näin parantamaan kaupunkitilaamme.

Ikääntyneiden alueellinen sijoittuminen

Hämeenlinnan alueella ikääntyneet sijoittuvat pääosin kantakaupungin ja keskustan alueelle. Asuminen keskittyy erityisesti keskustan alueelle ikävuosien kertyessä. Nuorimmat ikääntyneet eli 65-69-vuotiaat sijoittuvat vielä melko tasaisesti ympäri kantakaupunkia, pientaloalueet mukaan lukien. Yli 80-vuotiaat asuvat pääosin keskustan alueella, mutta heidän kohdallaan on myös huomattavissa sijoittuminen palvelukeskuksiin ympäri Hämeenlinnaa.

Asumisen keskittymisen ilmiö on huomattavissa monilla eri tasoilla aina koko kaupungin tasosta yksittäisten kaupunginosien tasolle asti. Yksittäistä kaupunginosaa, kuten esimerkiksi Jukolaa, tarkasteltaessa ihmiset asuvat vielä eläkeiän alkaessa melko tasaisesti ympäri tätä kaupunginosaa. Ikävuosien kertyessä ihmiset alkavat kuitenkin muuttaa joko alueen keskeisille paikoille kerrostaloihin tai vaihtoehtoisesti alueen palvelukeskukseen. Kyseinen ilmiö esiintyy myös pitäjissä, kuten esimerkiksi Hauholla. Asuminen on nuoremmissa ikäluokissa paljon hajaantuneempaa ympäri aluetta. Jälleen ikävuosien kertyessä ihmiset alkavat keskittyä kohti pitäjäkeskuksen keskeisiä asuinalueita tai alueen palvelukeskukseen.

Muuttoliike ja asuntokannat

Keskustan ja kantakaupungin väkimäärää lisää myös muuttoliike, joka suuntautuu pääosin keskustan alueelle. Hämeenlinnan muuttoliike ja väestömäärä on ollut viime vuosina positiivisessa kasvussa. Kaupunkiin muuttava väestö koostuu pääosin keski-ikäisistä, mutta myös ikääntyneissä on havaittavissa muuttoliikettä. Muuttoliike suuntautuu kohti keskustan kerrostaloja eritoten juuri ikääntyneiden kohdalla.

Nuoremmat ikäluokat muuttavat paljon tasaisemmin ympäri kaupunkia. Myös asuntokuntien rakenteet muuttuvat ikävuosien edetessä. Vielä 50-vuotiaissa omakotitalo- sekä kerrostaloasuminen on suhteellisen tasaista. Näiden ero on kuitenkin luonnollisesti se, että tyypillisessä omakotitalossa asuu kaksi henkilöä tai enemmän ja kerrostaloissa asutaan tyypillisesti yksin. Omakoti- sekä kerrostaloasumisen tasaisuus säilyy vielä pitkälti yli 60-vuotiaissa. Lähestyttäessä 70-ikävuotta, alkaa asumisen muoto vaihtua selkeästi kerrostaloasumisen puoleen. Eritoten yli 75-vuotiaissa on huomattavissa selkeä tasapainon vaihtumien näiden kahden asuntotyypin välillä. Keskustaan suuntautuvan muuttoliikkeen takia kerrostaloasuminen syrjäyttää omakotitaloasumisen yli 75-vuotiaissa. 

Varautuminen tulevaisuuteen

Tilastoja katsomalla on mahdollista todeta, että ikääntyneiden asumisen kehittämiselle on todellakin tarvetta Hämeenlinnassa. Väestö ikääntyy tällä hetkellä koko Suomessa, mukaan lukien Hämeenlinnassa. Meikä asuu, missä haluu -hankkeen kaltaisilla toimilla on mahdollista kartoittaa kyseisten asukasryhmien toiveita ja tarpeita asumisen suhteen. Kartoituksen avulla voimme selvittää muun muassa sitä, miten nykyinen rakennuskanta soveltuu esteettömyydeltään ikääntyvän väestön tarpeisiin ja tehdä ratkaisuja, jotka parantavat asukkaiden elämänlaatua. Nämä toimet ovat erittäin tärkeitä tulevaisuuden kannalta, jotta voimme tuottaa kaikille ikäryhmille soveltuvaa asumista Hämeenlinnaan.

Topias Tanska, suunnittelija, Hämeenlinnan kaupunki

Meikä asuu missä haluu –hankkeen blogi-sarjassa esittelemme erilaisia Hämeenlinnassa toteutettuja tai toteutumassa olevia ikääntyvien omaehtoisia asumisratkaisuja. Ilmianna lisää ikäihmislähtöisiä asumisratkaisuja sekä hyvän asumisen ja elämisen malleja, joko suunnitteluasteella olevia tai jo valmiita. Työstetään yhdessä hämeenlinnalaisten tulevaisuuden asumista!