Syrjäytynyt nuori – kaikkihan piti olla hyvin?

Nuorten syrjäytyminen on monimutkainen ja monitahoinen ongelma, joka vaikuttaa yksilöihin, perheisiin ja yhteiskuntaan laajemmin. Nostan esiin syrjäytymisen syitä ja seurauksia sekä sitä, miksi meidän aikuisten ja yhteiskunnan pitäisi olla siitä kiinnostuneita.

Nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma, joka vaatii yhteiskunnan laaja-alaista huomiota ja toimintaa. On tärkeää, että tunnistamme syrjäytymisen merkit ajoissa ja tarjoamme tukea niille, jotka sitä tarvitsevat. Yhteiskunnan, perheiden, koulujen ja muiden tahojen on tehtävä yhteistyötä tämän ongelman ratkaisemiseksi.

Jokaisella nuorella on oikeus hyvään elämään, ja meidän kaikkien on tehtävä osamme sen varmistamiseksi. Ja joskus avun ja tuen pyytäminen kannattaa. Tuetaan siis nuoria YHDESSÄ!

Kuka on syyllinen?

”Tavallisen” perheen nuori voi syrjäytyä monista eri syistä, ja syrjäytymisen taustalla on usein monimutkainen yhdistelmä erilaisia tekijöitä. Vaikka perheen perinteinen rakennemalli ei välttämättä ole ratkaiseva tekijä, monet muut seikat voivat vaikuttaa nuoren hyvinvointiin ja kehitykseen. Nostan esiin joitakin yleisiä syitä, miksi ”tavallisen” perheen nuori voi kohdata syrjäytymisen.

Haluan kuitenkin muistuttaa, että on tärkeää ymmärtää, että syrjäytymisen syyt voivat vaihdella yksilöittäin, eikä ole olemassa yhtä selittävää tekijää. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten aikuisten tuki, koulutuksen ja terveyspalveluiden saatavuus sekä yhteiskunnallinen tuki, voivat auttaa vähentämään syrjäytymisen riskiä ja tukemaan nuorten terveellistä kehitystä.

Nuorten syrjäytyminen ei ole yksittäisen tekijän seurausta, joten yksittäisen syyllisen etsiminen on turhaa. Syrjäytyminen on usein monen tekijän summa.

  • Koulutuksen keskeyttäminen,
  • työttömyys,
  • mielenterveysongelmat ja
  • sosiaalisten taitojen puute

ovat kaikki tekijöitä, jotka voivat johtaa syrjäytymiseen.

Mielenterveyshaasteet ja mielenterveyden stigma

Nuoret voivat kohdata mielenterveysongelmia, kuten masennusta, ahdistusta tai käyttäytymishäiriöitä. Mielenterveysongelmat voivat vaikuttaa kykyyn suoriutua koulussa, luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita tai osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan. Näiden ongelmien käsitteleminen voi olla vaikeaa ilman asianmukaista tukea.

Myöskin kodissa vallitseva tai yhteiskunnallinen stigma mielenterveysongelmia kohtaan saattaa estää nuorta hakemasta apua häpeä takia. Tämä voi johtaa ongelmien kasaantumiseen ja vaikeuttaa syrjäytymisen ehkäisemistä.

Perheessä olevat haasteet

Vaikka perhe olisi ”tavallinen”, se voi silti kohdata haasteita. Perheissä tapahtuu monenlaista kuten vanhempien avioero, taloudellisia vaikeuksia, päihdeongelmia tai muita stressitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa nuoren hyvinvointiin.

Koulutusjärjestelmän haasteet

Koulutukseen liittyvät ongelmat, kuten vaikeudet oppimisessa, koulukiusaaminen tai koulupudokkuus voivat altistaa nuoren syrjäytymiselle.

Ystävien vaikutus

Nuorten ystävät ja vertaisryhmä voivat vaikuttaa merkittävästi nuoriemme käyttäytymiseen. Nuoret ovat erityisen alttiita vertaispaineelle. Jos ystävät esimerkiksi painostavat nuorta koulusta poisjäämiseen, rikolliseen toimintaan tai muuhun kielteiseen käyttäytymiseen, se voi johtaa syrjäytymiseen. Myös ystävien puute, kiusaaminen tai yksinäisyyden kokemukset lisäävät riskiä syrjäytymiselle.

Työttömyys ja taloudelliset haasteet

Perheen taloudelliset vaikeudet voivat johtaa stressiin ja huolenaiheisiin nuoren elämässä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi harrastusten lopettamista tai jopa asuinpaikan vaihtamista. Taloudelliset haasteet voivat lisätä perheen sisäisiä jännitteitä ja konflikteja, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti perheen ilmapiiriin ja nuoren hyvinvointiin.

Joissakin tapauksissa nuori saattaa joutua keskeyttämään koulutuksensa, jos perheen taloudellinen tilanne sitä vaatii. Tämä voi vaikuttaa nuoren tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksiin ja elämänlaatuun. Työttömyys ja köyhyys voivat siis rajoittaa nuoren mahdollisuuksia ja altistaa hänet syrjäytymiselle.

Päihteiden käyttö

Päihteiden väärinkäyttö voi olla tie syrjäytymiseen. Nuoret voivat ajautua päihteiden käyttöön stressin tai muiden ongelmien lievittämiseksi, mikä puolestaan voi vaikuttaa negatiivisesti heidän elämäänsä.

Mitä syrjäytymisestä voi pahimmillaan seurata?

Syrjäytyminen voi johtaa moniin negatiivisiin seurauksiin. Syrjäytyneet nuoret ovat usein alttiimpia köyhyydelle, rikollisuudelle ja terveysongelmille. Lisäksi syrjäytyminen voi johtaa sosiaalisen eristäytymisen tunteeseen, mikä voi pahentaa olemassa olevia mielenterveysongelmia.

Kenen on otettava vastuu?

Yhteiskunnan, erityisesti meidän kaikkien aikuisten, on tärkeää olla kiinnostunut nuorten syrjäytymisestä, koska se vaikuttaa meihin jokaiseen. Ollaan siis kiinnostuneita nuoresta ja nuoren ajatuksista ihan päivittäin tavallisen arjen keskellä.

Syrjäytyneet nuoret ovat tulevaisuuden aikuisia, ja heidän hyvinvointinsa vaikuttaa yhteiskunnan hyvinvointiin laajemmin. Lisäksi syrjäytyminen aiheuttaa merkittäviä taloudellisia kustannuksia yhteiskunnalle esimerkiksi terveydenhuollon ja sosiaaliturvan kautta.

Anu-Rohima Mylläri
Kohti uutta -hanke
anu-rohima.myllari@hameenlinna.fi

Blogissa käytetty tekoälyä apuna.