Tarinoita lapsiystävällisestä Hämeenlinnasta: Ilmastotyö osana Lapsiystävällinen kunta työtä

Lapsiystävällinen kunta huomioi, että ilmastotyö ja luonnon monimuotoisuuden varjelu edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia sekä hyvää elämää. Ilmastotyö edistää osaltaan lapsen oikeutta elämään ja kehittymiseen toteutumista. Lapsiystävällinen kunta vähentää ilmastopäästöjään järjestelmällisesti. Kunnalla on ilmastostrategia tai -ohjelma, jonka toteutumista seurataan systemaattisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi säännöllistä päästökehityksen raportointia (UNICEF, Lapsiystävällinen kunta).

Hämeenlinnalla on oma Hiilineutraali Hämeenlinna –ohjelma, jonka teossa on ollut mukana myös lapsia ja nuoria. Osana ohjelman valmistelua järjestettiin lasten ja nuorten ilmastokokous. Kokouksessa esiin nousseet toimenpide-ehdotukset otettiin huomioon varsinaisessa ohjelmassa.

Lapsiystävällinen kunta huolehtii, että lapset ja nuoret saavat riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta ja pystyvät vaikuttamaan ilmastopäätöksiin niin päiväkodissa ja koulussa kuin kunnan tasollakin. Ilmastonmuutos on läpileikkaavasti mukana paikallisissa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteissa eri kouluasteilla. Hämeenlinnassa tähän vastaa Kestävän elämäntavan opinpolku.

Kestävän elämäntavan opinpolku

Hämeenlinnan kaupungin Kestävän elämäntavan opinpolku läpäisee varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen. Sen tavoitteena on kasvattaa ja ohjata hämeenlinnalaisia lapsia ja nuoria kestävään ja vastuulliseen elämäntapaan ikätason mukaisesti, vuosi vuodelta osaamista syventäen. Kestävän elämäntavan opinpolku tarjoaa perusopetuksen päättäville nuorille hyvät valmiudet jatkaa osaamisen syventämistä toisen asteen opinnoissa ja myöhemmin aikuiselämässään.

Kestävän elämäntavan opinpolun keskiössä ovat ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys sekä ekososiaalinen sivistys. Opinpolku pohjautuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (vasu-perusteet, 2018), esiopetussuunnitelman perusteisiin (2014), kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteisiin (2021), perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) sekä paikallisiin varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin. Opinpolun luomisessa on huomioitu Hämeenlinnan kaupungin kestävään elämäntapaan liittyvät strategiat, toimeenpano-ohjelmat ja suunnitelmat. 

Kestävän elämäntavan opinpolku valmisteltiin työryhmässä, jossa oli edustajia kaupungin eri toimialoilta. Dialogia käytiin myös muun muassa HAMK:n ja Vanajavesikeskuksen edustajien sekä oululaisten kollegoiden kanssa. Korona sotki suunnitelmia, sillä alun perin koko Opinpolku oli tarkoitus tehdä työryhmissä kentän opettajien, varhaiskasvattajien sekä lasten ja nuorten kanssa. Koronan takia Opinpolku työstettiin lopulta lähinnä Teams-palavereissa. Varhaiskasvatusta ja opettajia kutsuttiin mukaan työhön ja heitä pyydettiin osallistamaan lapsia ja nuoria mahdollisuuksien mukaan. Joissain kouluissa mukaan pohdintaan saatiin oppilaskunnan hallitus. Päiväkodin lapsia edustivat Pikku-Verkan eskarit, joiden ajatuksia ja piirustuksia on saatu mukaan varhaiskasvatuksen opinpolkuun. Nuorisovaltuuston edustajilta saatiin kommentteja ja ajatuksia. Näitä kommentteja on sisällytetty myös itse Opinpolkuun. Myös seudullinen vanhempainyhdistys antoi kommenttinsa Opinpolun luonnoksesta.

Teksti: Veera Antikainen ja Marikki Arnkil

Ilmastokokous Raatihuoneella ja lapsia pohtimassa ilmastonmuutosta
Ilmastokokous Raatihuoneella 2019.
Hämeeenlinnan lapsiystävällinen kunta 10v logo