Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 16.4.2024

§ 60 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lautakunta myönsi läsnäolo-oikeuden rakennusvalvontapäällikkö Timo Lahdelle pykälie 60- 71 käsittelyn ajaksi.
Lautakunta myönsi läsnäolo-oikeuden viheraluesuunnittelija Susanna Lappalaiselle läsnäolo-oikeuden pykälien 60-72 ajaksi.

§ 61 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Suojala ja Atte Tarri.

§ 62 Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta päätti muuttaa käsittelyjärjestyksen seuraavasti: asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä muuten, mutta pykälät 71 ja 72 käsitellään pykälän 63 jälkeen.

§ 63 Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


§ 64 Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 2024

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 65 Kaupunkirakennelautakunnan kokoukset ja seminaarit keväällä 2024, päivitys

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunnan kevään 2024 jäljellä olevat kokoukset pidetään seuraavasti:
keskiviikko 15.5.2024 klo 17.00
tiistai 11.6.2024 klo 17.00

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 66 Asemakaavan muutos nro 2613, Tervalammintie 99, ehdotusvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaehdotuksen nro 2613 nähtäville 14 päivän ajaksi.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 67 Asemakaavan muutos nro 2617, Iittalan vanha meijerialue, Meijerintie 9, Iittala, ehdotusvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2617 ehdotuksena nähtäville.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 68 Asemakaava nro 2368, Kiltti, Pikku-Parolantien länsipuoli, luonnosvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nro 2368 nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 69 Tuomelankadun tonttien 109-15-46-5 ja 109-15-46-6 luovutusehdot, Hätilä

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä tonttien 109-15-46-5 ja 109-15-46-6 seuraavat tontinluovutusehdot:
• tontit asetetaan myyntiin tarjouskilpailulla kaupungin e-tonttipalveluun lohkomistoimituksen saatua lainvoiman
• tarjouskilpailun lähtöhinta molempien tonttien osalta on 49 288 euroa
• tarjousaika on kolme viikkoa
• kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset
• tarjouskilpailusta ilmoitetaan sanomalehdessä sekä kaupungin internet sivuilla
• tontit luovutetaan kaupunginhallituksen hyväksymillä periaatteilla- tonttikaupat tulee tehdä viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua tarjouksen hyväksymispäätöksestä lukien
• muut kaupan ehdot tavanomaiset

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 70 Alilaurilan asemakaavan 2598 kadunnimeäminen ja osoitenumeroinnin hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää:
• että uuden Alilaurilan asemakaavakadun nimi on Pisankatu
• että kaava-alueen tonttien osoitenumerointi toteutetaan alla olevan esityksen sekä liitekartan mukaisesti

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 71 Rakennusjärjestyksen luonnoksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

  1. asettaa Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen luonnoksen julkisesti nähtäville 23.4. – 30.5.2024 sekä
  2. päättää pyytää lausuntoa luonnoksesta naapurikunnilta, Hämeen liitolta sekä ELY-keskukselta.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


§ 72 Linnanpuiston ja Karnaalinpuiston puistosuunnitelmat

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Linnanpuiston ja Karnaalinpuiston yleissuunnitelmat toteutuksen pohjaksi.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 73 Ohjeet sähköpotkulautojen vuokraamistoiminnassa Hämeenlinnassa

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat ohjeet.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 74 Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuma 1.1.- 31.3.2024 ja ennuste

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä tiedokseen raportin talouden toteutumasta ja ennusteesta

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


§ 75 Europarlamenttivaalien 2024 vaalimainostelineet

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää, että

  1. kaupungin järjestämät vaalimainostelineet sijoitetaan liitekarttojen mukaisesti kantakaupunkiin (3 kpl) ja kaikkiin pitäjiin.
  2. mainostelineet ovat käytettävissä 21.5.-10.6.2024 välisen ajan.
  3. keskusvaalilautakunnan sihteerillä on oikeus tehdä vaalimainostelineiden sijoitteluun vähäisiä muutoksia, mikäli mainostelineiden sijoittelu nyt päätettäville paikoille on mahdotonta.
  4. luvaton mainonta kaupungin kiinteistöillä ja yleisillä alueilla on kielletty, samoin mainosten kiinnittäminen kaupungin omaisuuteen. Luvattomat mainokset poistetaan kaupungin toimesta, jos mainoksen asettajaa ei tavoiteta tai mainosta ei ole kehotuksesta huolimatta välittömästi poistettu.
    Päätös:Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 76 Kaikkien Hämeenlinna – yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, Kaura

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

  1. hyväksyä omalta osaltaan Kaikkien Hämeenlinna – yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman,
  2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kaikkien Hämeenlinna – yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman hyväksymistä.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 77 Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyminen, XXXXXXXXXXXXX, uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakon asettaminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta

1) päättää, että päätöksellä 4.4.2023 § 76 asetettu uhkasakko tuomitaan maksettavaksi täysimääräisenä (1000 €), koska päävelvoitetta ei ole noudatettu. Päätöksen mukana lähetetään tilisiirtolomake uhkasakon maksamista varten.
2) päättää edelleen määrätä jätelain 126 §:n nojalla kiinteistön XXXXXXXXXXXXX haltijalle seuraavan päävelvoitteen:
Päävelvoite

Kiinteistö XXXXXXXXXXXXX osoitteessa XXXXXXXXXXXXX tulee liittää kiinteistöittäiseen jätteenkuljeltukseen 30 vuorokauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

3) päättää asettaa päävelvoitteen tehosteeksi jätelain 129 §:n nojalla uuden korotetun uhkasakon (1200 €):

Tehoste

Kaupunkirakennelautakunta asettaa päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi 1200 euron uhkasakon. Mikäli päävelvoitetta ei noudateta, asetettu uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi.

4) toteaa, että koska uhkasakko on asetettu kiinteää omaisuutta koskevan päävelvoitteen tehosteeksi, velvoitetun on uhkasakkolain 18 §:n mukaisesti omaisuuden tai sen käyttöoikeuden luovuttaessaan ilmoitettava luovutuksensaajalle, minkälainen päävelvoite ja uhka sitä koskee. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle, Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunnalle, luovutuksensaajan nimi ja osoite. Ilmoitus luovutuksensaajalle on tehtävä luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muuten todisteellisesti.

5) päättää lähettää uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti Maanmittauslaitokselle ilmoituksen kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

6) päättää, että tätä päätöstä (päävelvoite) on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin päätä.


Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 78 Vaatimus hankintaoikaisusta yhdyskuntajohtajan päätökseen 5/25.1.2024 ”hankintapäätös asfalttipaikkausmassoista”

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä hankintaoikaisun selostusosassa ilmenevillä perusteilla.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 79 Oikaisuvaatimus kaupunkirakennejohtajan viranhaltijapäätöksestä 189/5.10.2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 80 Oikaisuvaatimus yhdyskuntajohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 65/5.9.2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.


Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 81 Informaatio ajankohtaisista kaupunkirakenteeseen liittyvistä asioista, kaupunkirakennelautakunta 2024