Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 16.4.2024

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 36 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 37 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 38 Käsittelyjärjestys

§ 39 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan infot 2024

§ 40 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talouden ja toiminnan seuranta tammi-maaliskuu 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi talouden toteuman tammi-maaliskuulta ja ennusteen koko vuodesta 2024.

§ 41 Alvettulan päiväkodin lakkauttamiseen liittyvä tilasuunnitelma

PÄÄTÖS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle keväällä 2024, että Alvettulan päiväkoti siirtyy Hauhon päiväkotiin 1.8.2025.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Alvettulan päiväkodin lakkauttamista koskevan tilasuunnitelman.

KOKOUSKÄSITTELY

Käsittelyn kuluessa Kalle Virtanen teki ehdotuksen asian palauttamisesta valmisteluun seuraavalla saatteella: ”Tämänhetkinen tilasuunnitelma ei täytä kaupunginvaltuuston marraskuun 2023 kokouksen päätöstä Alvettulan päiväkodin lasten siirtämisestä 1.8.2024 alkaen Hauhon päiväkotiin. Jotta kaikki lapset sijoittuvat turvallisesti Hauhon päiväkotiin, on siitä osoitettava selkeä suunnitelma. Henkilökunta tulee valtuuston päätöksen mukaisesti ottaa mukaan suunnittelemaan ja yhdessä tehdyllä tilasuunnitelmalla tulee osoittaa, että lapset mahtuvat Hauhon päiväkotiin turvallisesti, vai jatketaanko päiväkotitoimintaa Alvettulassa.”

Virtasen ehdotusta kannatti Päivi Lindqvist.

Koska oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta valmisteluun, oli asiasta äänestettävä. Päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että asian palauttamista valmisteluun kannattavat äänestävät JAA ja käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Lehkonen, Bottas, Ruuskanen, Virtanen, Lindqvist) ja 6 EI-ääntä (Heinonen, Abouessa, Ranta-Kahila, Honkanen, Laine, Syväntö). Näin asian käsittelyä jatkettiin.

Käsittelyn kuluessa Mia Heinonen teki seuraavanlaisen muutosesityksen:

”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle keväällä 2024, että Alvettulan päiväkoti siirtyy Hauhon päiväkotiin 1.8.2025.”

Heinosen muutosesitystä kannatti Pasi Honkanen ja Vuokko Syväntö. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, oli asiasta äänestettävä. Päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Heinosen muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä (Heinonen, Bottas, Abouessa, Ranta-Kahila, Ruuskanen, Honkanen, Laine, Virtanen, Syväntö) sekä 2 TYHJÄÄ ääntä (Lehkonen, Lindqvist). Näin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökseksi tuli Heinosen muutosesitys.

§ 42 Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma ja tuntijako 2024, muutokset ruotsin kielen (B1) osalta tuntijakoon ja opetussuunnitelmaan

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti

  1. hyväksyä tuntijakomuutoksen ruotsin kielen (B1) osalta tuntijakoliitteen mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungin tuntijakoon lisätään yksi (1) vuosiviikkotunti 7. vuosiluokalle valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. 8. ja 9. vuosiluokkien tuntijako säilytetään ennallaan. Siirtymäaikana lukuvuosina 2024 – 2025 ja 2025 – 2026 yksi (1) lisätunti järjestetään 9. vuosiluokalla.
  2. hyväksyä opetussuunnitelman muutokset Hämeenlinnan kaupungin paikallisen opetussuunnitelman 8. ja 9. vuosiluokkien tavoitteisiin.

§ 43 Lapsen tuen kertoimet yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti

  1. hyväksyä Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan liitteeseen 2, Lapsen tuki ja korotetun palvelusetelin perusteet, tehdyt muutokset,
  2. ottaa palvelusetelin sääntökirjan liitteessä 2 esitetyt lapsen tuen kertoimet käyttöön myös ostopalveluna hankittavassa esiopetuksessa.

§ 44 Kaikkien Hämeenlinna – yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti

  1. hyväksyä omalta osaltaan Kaikkien Hämeenlinna – yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman,
  2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kaikkien Hämeenlinna – yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman hyväksymistä.

KOKOUSKÄSITTELY

Käsittelyn kuluessa Vuokko Syväntö teki seuraavanlaisen muutosesityksen:

”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä omalta osaltaan Kaikkien Hämeenlinna – yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma kokouksessa tehdyin muutoksin:

Muutetaan kpl 6 Sanasto Tasa-arvoon liittyvät käsitteitä seuraavasti:
Säilytetään seuraavasti:
Tasa-arvo tarkoittaa eri sukupuolten tasapuolisia oikeuksia ja mahdollisuuksia, sekä vallan ja resurssien tasapuolista jakamista. Päätöksenteossa tasa-arvo tarkoittaa, että päätöksiä tehdään (pois kaikkia) sukupuolten kannalta mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Muodollinen tasa-arvo tarkoittaa, että eri sukupuolia koskevat samat säädökset, mihin tulee pyrkiä. Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa, eri sukupuolille taataan todelliset yhtäläiset mahdollisuudet. Sukupuolitietoinen budjetointi tarkoittaa sukupuolten tasa-arvon edistämisen strategiaa, jonka avulla tarkastellaan miten talouteen liittyvät päätökset vaikuttavat eri sukupuoliin ja miten eri toimenpiteet joko edistävät tai heikentävät sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Poistetaan seuraavat virkkeet:
Sukupuoli-identiteetti….
Sukupuolen moninaisuus…
Binäärinen sukupuoli…
Cis-sukupuoli…
Transsukupuolisuus…
Muunsukupuolisuus…
Sukupuolen ilmaisu…
Sukupuolisensitiivisyys…
Heteronormatiivisuus…
Hetero-oletus…
Suvaus…

2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kaikkien Hämeenlinna -yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman hyväksymistä.”

Syvännön muutosesitystä kannatti Päivi Lindqvist.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, oli asiasta äänestettävä. Päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Syvännön muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Lehkonen, Heinonen, Bottas, Abouessa, Ranta-Kahila, Ruuskanen) ja 5 EI-ääntä (Honkanen, Laine, Virtanen, Syväntö, Lindqvist). Näin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.

§ 45 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2024-2026

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman 2024 – 2026.

§ 46 Hämeenlinnan kaupungin jäsenyys Kunnallisen nuorisotyön yhdistyksessä 1.7.2024 alkaen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti, että Hämeenlinnan kaupunki liittyy jäseneksi valtakunnalliseen Kunnallisen nuorisotyön yhdistykseen 1.7.2024 lukien toistaiseksi. Nuorisopalvelut hoitaa jäsenyyttä ja jäsenmaksu hoidetaan vuosittain nuorisopalvelujen määrärahoista.

§ 47 Viranhaltijapäätökset 2024, sihy

§ 48 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2024