Hämeenlinna liittyi mukaan komission Vihreä kaupunki aloitteeseen

Hämeenlinna on kaupunginhallituksen päätöksellä allekirjoittanut Euroopan komission viime vuonna lanseeraaman Vihreä kaupunki aloitteen (Green City Accord). Aloitteen allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat edistämään laajoja ympäristötavoitteita, jotka tukevat kestävää kaupunkikehitystä. Viisi Vihreä kaupunki tavoitetta ovat:

  1. iImanlaadun merkittävä paraneminen mahdollisimman pian pohjaten WHO:n ohjeistukseen ja EU:n ilmanlaatustandardeihin,
  2. vedenlaadun merkittävä parantaminen eri vesimuodostumissa (esim. järvet, purot, joet, rannikkovedet) ja kestävä vedenkäyttö,
  3. kaupunkiluonnon monimuotoisuuden suojelu ja parantaminen sisältäen viheralueiden määrän ja laadun kaupungissa ja urbaanien ekosysteemien vähenemisen pysäyttämisen sekä niiden ennallistamisen,
  4. kiertotalouden ja jätteiden käsittelyn kehittäminen parantamalla merkittävästi kotitalouksien jätteidenkäsittelyä, vähentämällä jätteiden syntyä ja sijoittamista kaatopaikalle sekä lisäämällä tuotteiden uudelleenkäyttöä, korjaamista ja kierrätystä sekä
  5. melusaasteen vähentäminen WHO:n suositusten mukaiselle tasolle.

Aloite tukee Hämeenlinnan strategista ympäristötyötä

Vihreä kaupunki aloite tukee Hämeenlinnan strategisia hyvinvoinnin, elinvoiman ja resurssiviisauden tavoitteita. Hyvinvoiva lähiympäristö tuottaa hyvinvointia asukkailleen, ympäristö- ja ilmastotyö lisää Hämeenlinnan houkuttelevuutta ja ympäristön tilan parantaminen on osa resurssiviisasta toimintatapaa. Yhdessä Hiilineutraali Hämeenlinna –ohjelman kanssa Vihreä kaupunki aloite luo raamit 2020-luvun ympäristö- ja ilmastotyölle Hämeenlinnassa.

”Hämeenlinna on tehnyt jo pitkään johdonmukaista työtä kestävän kaupungin rakentamiseksi. Green City Accord ja sen tavoitteet ovat luonteva jatkumo tälle työlle ja yhdessä hiilineutraali Hämeenlinna ohjelman kanssa luo raamit kestävän kaupungin kehittämiseksi tällä vuosikymmenellä. Hämeenlinna haluaa olla moderni ja kehittyvä kaupunki ja yhdessä eturintamassa eurooppalaisten kumppanien kanssa rakentamassa turvallista, terveellistä ja kestävää tulevaisuutta.  Green City verkostossa on myös mahdollisuus oppia muilta ja kirkastaa Hämeenlinnan brändiä osana suomalaista menestystarinaa ympäristönsä huomioon ottavana mallikaupunkina”, toteaa aloitteen allekirjoittanut kaupunginjohtaja Timo Kenakkala.

”Kestävän kehityksen työ, resurssiviisaus ja ilmastonmuutoksen hidastaminen on työtä mitä kukaan ei tee yksin. Tarvitaan toisilta oppimista, vertailua ja yhteisiä tavoitteita, vaikka toimenpiteet tehdään joka paikassa erikseen. Green City Accord antaa meille tukea ja innostusta omaan hyvään Hiilineutraali Hämeenlinna työhön, ja auttaa myös kaupunkimarkkinoinnissa.  Hämeenlinna on edelläkävijä myös eurooppalaisessa yhteistyössä, ja siitä saadaan hyötyä myös alueen elinkeinoelämälle. Näin rakentuu se hyvä arki meille kaikille. Olen erittäin iloinen että Hämeenlinna osaa ja uskaltaa toimia yhdessä”, iloitsee kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio.

Mitä seuraavaksi?

Vihreä kaupunki aloitteen mukaisesti kaupungit sitoutuvat asettamaan itselleen tavoitteet viidellä vihreä kaupunki sektorilla: ilmanlaadun parantaminen, vesistöjen tilan parantaminen, luonnon monimuotoisuuden suojelu, kiertotalouden edistäminen sekä melusaasteen vähentäminen. Tavoitteet ja toimenpiteet tulee asettaa vuoteen 2030 asti ja tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan Euroopan komissiolle kolmen vuoden välein.

Vihreä kaupunki aloitteen allekirjoittaminen avaa uusia rahoituskanavia mukaan lähteville kaupungeille kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi. Aloite myös tukee eurooppalaisten kaupunkien yhteistyötä ympäristö- ja ilmastotyössä. Se myös osaltaan auttaa vahvistamaan Hämeenlinnan ilmasto- ja ympäristöbrändiä.

Lisätietoja:

Green City Accord komission sivuilla (englanniksi)

Jari Pekuri, strategiapäällikkö, jari.pekuri@hameenlinna.fi

Juuso Puurula, ilmastokoordinaattori, juuso.puurula@hameenlinna.fi