Hämeenlinnan kaupungin tilikausi 2023 oli taloudellisesti hyvä

Hämeenlinnan kaupungin tilikausi 2023 oli taloudellisesti hyvä. Vuosina 2018 ja 2019 Hämeenlinnan kaupunki teki kertaeristä puhdistettua alijäämää noin 9,6 ja 12,6 milj. euroa. Vuonna 2020 vastaava alijäämä oli noin 5,6 milj. euroa. Tilikausi 2021 päätyi kertaeristä puhdistettuna noin 0,9 milj. euroa ylijäämäiseksi ja tilikausi 2022 kertaeristä puhdistettuna noin 12 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Tilikausi 2023 on kertaeristä puhdistettuna noin 10 milj. euroa ylijäämäinen. Talouden pohjan parantumista selittää erityisesti tulopuolen hyvä kasvu. Myös maltillisuus omaehtoisissa kustannusten lisäyksissä ansaitsee kiitosta.  

Tilikauden 2023 kirjanpidollinen ylijäämä on noin 12 milj. euroa. Kirjanpidon ylijäämä sisältää mm. 17 milj. euron lisäyksen Hämeenlinna-rahaston arvoon ja ylimääräisiä arvonalentumisia 4,4 milj. euron arvosta. Tilikaudelle 2023 kohdistui poikkeuksellisen suuria kerta-eriä erityisesti hyvinvointialueuudistuksesta johtuen. Kaupunki sai mm. niin sanottuja verohäntiä, eli edellisen vuoden kunnallisveroprosenttiin ja yhteisöveron jako-osuuteen perustuvia ylimääräisiä verotuloja 17 milj. euroa sekä ylimääräisiä valtionosuuksia yli 6 milj. euroa.

Tilikautta 2023 haastoi edelleen korkealle jäänyt inflaatio. Myös epävakaa maailmanpolitiikka, protektionismin kasvu ja Venäjän jatkuva hyökkäyssota Ukrainaan sekä markkinakorkojen nousu olivat omiaan pitämään niin kaupungin kuin kaupunkilaisten toimintaympäristön arvaamattomana ja epävakaana. Vuotta 2023 väritti myös vahvasti hyvinvointialuesiirtoon liittyvät jälkityöt, joista osa jatkuu edelleen vuodelle 2024.

Hämeenlinnan kaupunki jatkoi vuonna 2022 hyväksytyn kaupunkistrategian toteuttamista. Edunvalvonnan kärjiksi valittujen Suomi-Rata Oy:n, Moreenin eritasoliittymän ja HAMK toimintaedellytysten eteen tehtiin menestyksekästä työtä. Strategian kärkiteemoja ovat vakaa talous, asukasmäärän kasvun tavoittelu, kestävä kehitys ja onnistuva elinvoima- ja elinkeinopolitiikka. Asukasluku kasvoi vuoden aikana 260 henkilöllä ja kaupungin velkamäärä pieneni vertailukelpoisesti 7,7 milj. eurolla.

Kaupunki jatkoi strategiansa mukaisesti terveellisten ja turvallisten tilojen investointiohjelmaa erityisesti sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla. Lisäksi esimerkiksi Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman edistämistyö jatkui lapsiystävällisyyden kehittämisen ohella. Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen panostettiin edelleen. Vuoden aikana päätettiin palauttaa kaupungin työterveyspalveluiden taso vastaamaan muun julkishallinnon tasoa. Kaupunkikonsernin toimijoiden kanssa käytiin erittäin tiivistä keskustelua kaupungin kehittämisestä.

Kaupungin sijoitusvarallisuuden kannalta vuosi 2023 oli erittäin hyvä. Sijoitusomaisuus kasvoi 11 milj. euroa vuosituoton ollessa noin 9,5 prosenttia (ilman inflaation vaikutusta). Vuoden lopussa kaupungin sijoitusomaisuuden arvo oli noin 127 milj. euroa. 

Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 2022 kaupungin talouden tasapainottamistavoitteesta ja työn viitekehyksestä. Tavoitteena on, että kaupunki ei velkaannu lisää vuosien 2023-2026 aikana. Tätä työtä jatkettiin vuoden 2023 aikana. Työn keskeisimmät tulokset jäivät kuitenkin saavuttamatta, koska palveluverkkoon liittyvästä tiivistyksestä ei kyetty päättämään.