Hämeenlinnan kaupunki tutki ympäristön tilaa vuonna 2023

Hämeenlinnan kaupunki tutkii ja seuraa ympäristön tilaa vuosittain keskittyen vesiin, pohjavesiin, pilaantuneisiin maa-alueisiin, luonnon monimuotoisuuteen sekä ilman laatuun ja kasvihuonekaasupäästöihin. Kunnilla on tärkeä rooli ympäristön pilaantumisen ja luontokadon ehkäisemisessä. Erilaisilla toimenpiteillä voidaan ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä turvata ja lisätä luontoarvoja Hämeenlinnan omistamilla mailla.

Vuonna 2023 vesinäytteitä otettiin seitsemältä järveltä ympäri Hämeenlinnan. Pitkän aikasarjan vesinäytteet kertovat järvien tilan kehityksestä, kuten rehevöitymisestä. Pohjavesien laatua seurattiin sellaisilla kohteilla, joissa riski haitta-aineiden pääsystä pohjavesiin oli kasvanut. Tällaisia alueita olivat esimerkiksi vanhat kaatopaikat.

Ahveniston harjujaksolla parannettiin erittäin uhanalaisen hämeenkylmänkukan elinolosuhteita kuntan poistamisen lisäksi tuhkaamalla maaperää. Maankäytön tueksi selvitettiin suojellun liito-oravan elinpiirejä kaupungin omistamilta metsäalueilta.

Hämeenlinnan kaupungin omistamille maille perustettiin Lammin Untulanharjun sekä Padasjoen kunnassa sijaitseva Pirttilahdenlisän luonnonsuojelualueet. Molemmat rauhoitettiin osana Natura- 2000 verkoston kohteita. Suojeltujen alueiden pinta-ala oli yhteensä 4,24 hehtaaria. Luonnon monimuotoisuutta edistettiin myös torjumalla aktiivisesti vieraslajeja, jotka uhkaavat kotoperäisiä lajejamme. Torjuntatyön avuksi valjastettiin kuusikymmentä lammasta useammalle eri vieraslaji-kohteelle.

Ilman laatua seurataan jatkuvatoimisilla mittauslaitteilla. Ilman laadun mittausasemalla mitataan katupölyn ja liikenteestä aiheutuvia ilman laatuun vaikuttavia parametrejä, kuten hengitettäviä hiukkasia. Kevät on kriittistä aikaa ilmanlaadun huonontumiselle katupölyn vuoksi. Heikentyminen on hetkittäistä ja kaupunki tiedottaa tarvittaessa heikosta ilmanlaadusta.

Kasvihuonekaasupäästöjä seurataan viikoittain toteutettavalla nettipohjaisella CO2-raportilla.
Tarkempia tietoja Hämeenlinnan kaupungin ympäristön tilan seurannasta vuonna 2023 löytyy sivuilta Ympäristön tilan seuranta.

Lisätiedot: