Kaivokadun päiväkodin Kotirinteen yksikkö siirtyy väistötiloihin elokuun 2024 alussa

Kaivokadun päiväkodin Kotirinne-rakennuksen kuntoa ja sisäilmatilannetta on selvitetty tarkemmin kevään aikana. Tehtyjen tutkimusten perusteella rakenteissa ei ole todettu laaja-alaista mikrobivaurioitumista, mutta paikallista vaurioitumista todettiin alapohjan alkuperäisissä lämmöneristeissä sekä kuistin lämmöneristeissä. Lisäksi rakennuksen ilmanvaihdon on todettu olevan tilojen käyttöön nähden ajoittain riittämätöntä.

Tutkimustulosten perusteella tehdyn olosuhdearvion mukaan sisäilman laatu ja olosuhteet poikkeavat tavanomaisesta. Työterveyslääkäri on laatinut tehtyjen tutkimusten tuloksiin pohjautuvan tilojen terveydellisen merkityksen arvion. Sen mukaan olosuhteiden terveydellinen merkitys arvioidaan vähäiseksi/kohtalaiseksi. Todettuihin sisäilmatekijöihin arvioidaan liittyvän riski viihtyvyyshaittoihin ja ärsytysoireisiin. Erityistä sairastumisen vaaraa ei arvioida olevan.

Vaikka olosuhteiden terveydellinen merkitys on arvioitu vähäiseksi/kohtalaiseksi, on sisäilmatyöryhmä linjannut, että toimenpiteisiin olosuhteiden parantamiseksi tulee ryhtyä kohtuullisessa ajassa, kun olosuhteiden arvioidaan poikkeavan tavanomaisesta. Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, voidaan tiloissa olla enintään vuoden 2024 loppuun. Olosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet ovat peruskorjaustasoisia, ja kiinteistön peruskorjaukseen liittyvä tarveselvitys on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on esittää peruskorjausta kaupungin vuoden 2025 talousarvioon. Peruskorjauksesta päättää kaupunginvaltuusto marraskuussa 2024.

Osana tarveselvitystä toteutetaan lapsivaikutusten arviointi (LAVA). Lapsivaikutusten arvioinnilla kartoitetaan päätöksen mahdollisia myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia lapsiin ja heidän perheisiinsä. Keskeinen osa LAVAa on kuulla niitä lapsia, joita päätös koskee. Kuuleminen toteutetaan lasten ikätasot huomioiden erilaisin menetelmin. LAVAsta tiedotetaan perheitä tarkemmin erikseen kevään aikana.

Kotirinteen toiminta siirtyy väistötiloihin toimintakauden alussa elokuussa 2024. Tällöin lapsille ei tule ylimääräistä siirtymää kesken toimintavuotta ja sijoittelussa voidaan huomioida paremmin perheiden tarpeita. Sopivia väistötiloja kartoitetaan parhaillaan ja yhtenä vaihtoehtona on Kanta-Voutilan tilat (Pollentie 35), jotka vapautuvat perusopetuksen käytöstä. Väistöön liittyvistä yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin lisää.

Käyttöä turvaavana toimenpiteenä Kotirinteen tiloihin tuodaan rakennuksen loppukäyttöjaksoksi ilmanpuhdistimet hyvän sisäilman varmistamiseksi. Kaivokadun päiväkodin Kotirinteen yksikön sisäilmatyöryhmä seuraa edelleen sisäilmatilannetta. Sisäilmahavainnoista ja lapsenne mahdollisesta oireilusta pyydämme ilmoittamaan viipymättä päiväkodin johtajalle, joka vie tiedon eteenpäin sisäilmatyöryhmälle.