Hämeenlinnan aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelukyselyn tulokset

Palvelukyselyllä on pyydetty kokemuksia ja palautteita niiltä huoltajilta, joiden lapsi on ollut mukana aamu- ja iltapäivätoiminnassa Hämeenlinnassa lukuvuoden 2023-2024 aikana. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Hämeenlinnan kaupungin omana toimintana sekä yksityisten palveluntuottajien Lasten Liikunnan Tuki, Pilke Päiväkodit ja Sportti Iltapäiväkerhot toimesta.

Taustaa

Palvelukysely on ollut vastattavissa ajalla 15.1.-16.2.2024. Linkki kyselyyn lähetettiin huoltajille koulun Wilma-järjestelmän kautta tiedotteena sekä kohdennettuna viestinä. Palvelukyselystä tiedotettiin myös kaupungin verkkosivuilla. Yksityiset palveluntuottajat ovat voineet jakaa vastuslinkkiä omassa viestinnässään toiminnassa mukanaolevien lasten huoltajille. Tulosten vertailtavuuden vuoksi kysely toteutettiin samansisältöisenä kuin edellisenä lukuvuotena. Vastauksia saatiin yhteensä 143 huoltajalta. Tammikuussa 2024 toiminnassa on ollut lapsia mukana 703.

Vastausten tarkastelu

Palvelukyselyn aihealueet liittyivät toimintaan ilmoittautumiseen ja tiedottamiseen, toiminnan tavoitteiden toteutumiseen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan arkeen. Väittämiin tai kysymyksiin vastatiin valitsemalla asteikosta omaa mielipidettä parhaiten kuvaava vaihtoehto. Lisäksi jokaisen aihealueen jälkeen oli avoin vastuskenttä, johon vastaaja saattoi kommentoida aiheesta vapaasti. 

Vastanneista 87 % piti hakuprosessiin liittyvää tiedottamista erittäin hyvänä tai melko hyvänä. Osa vastanneista oli kokenut haasteellisena valita jo hakuvaiheessa palvelutarpeen lapselle, sillä syksyn lukujärjestykset eivät olleet tässä vaiheessa tiedossa. Avoimissa vastauksissa nousi esiin, että viestintää ja tiedottamista ei koskaan voi olla liikaa, ja että myös suomea osaamattomat huoltajat tulee huomioida hakuprosessiin liittyen. Iltapäivätoiminnan viestintä sai kiitosta nopeasta reagoinnista ja ajantasaisesta tiedottamisesta. Vuorovaikutuksen iltapäivätoiminnan ohjaajien kanssa koki 92 % vastanneista erittäin hyväksi tai melko hyväksi. Ohjaajien ammattitaidon arvioi 90 % vastanneista erittäin hyväksi tai hyväksi. Vastausten perusteella tiedottamiseen toiminnan sisällöistä ja puuttumista mahdollisiin kiusaamistapauksiin on mahdollista parantaa, vaikka näidenkin väittämien osalta tyytyväisyys on jo nyt hyvällä tasolla. Resursseja toimintaan huoltajat toivovat lisää: ”Piha on suuri ja lapset liikkuvat paljon, joten nahistelua tulee ja tämän ikäisille aikuisen läsnäolo turvan luomiseksi on tärkeää.”

Iltapäivätoiminnassa on järjestetty aikaa läksyjen tekemiselle erittäin hyvin tai hyvin (89 % vastanneista). Vastanneista 95 % on sitä mieltä, että vapaa leikki on toiminnassa mahdollistettu lapsille. Vastanneista huoltajista 90 %:n mielestä tarjolla on myös riittävästi ohjattua leikkiä ja toimintaa. Ulkoilu ja monipuolinen liikunta on vastusten perusteella kiitettävällä tasolla. Arjen toiminnassa parannuskohtina nähdään rauhallisten lepohetkien lisääminen (nykytilanteeseen tyytyväisiä 76 %), lasten osallisuuden lisääminen (tyytyväisiä 76 %) sekä kädentaitojen harjoittelu (tyytyväisiä 80 %). Huoltajat toivovat välipalan olevan monipuolisempi, ja että tarjolla olisi nykyistä enemmän kasviksia. Yhteistä tekemistä iltapäivätoiminnassa arvostetaan, jotta kukaan ei jää yksin.

Kyselyssä esiinnousseita kehityskohteita

”Sisällöistä ja kuulumisista tiedotusta enemmän koteihin”
”Ehdoton puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja valvonnan lisääminen etenkin ulkoiluun”
”Rauhallisia hetkiä enemmän”
”Tilat saisivat olla toimintaan sopivammat”
”Melutaso on usein kova”
”Lapsi kaipaa pulkkamäkiretkiä ja leikkipuistoretkiä”

Otteita positiivisista palautteista

”Lapsemme tulee toimintaan mielellään ja tulee kotiin hyvällä mielellä.”
” Läksyjen tekeminen ja välipala helpottavat arkea ja iltoja kotona”
” Friendly staff and good information”
” Lapsella on kivaa, joten silloin minä olen tyytyväinen”
” Ihanat ohjaajat. Lapsemme tykkäsi käydä kerhossa.”
” Kiva kun on kavereita.”
” Voin luottaa siihen, että lapseni on turvallisessa paikassa turvallisten aikuisten kanssa iltapäivän ajan”

Tulosten jatkokäsittely

Tulokset on raportoitu yksityisille palveluntuottajille sekä kaupungin oman toiminnan vastaaville kouluohjaajille. Yksityisten palveluntuottajien kanssa tulokset käydään läpi vielä yhteisesti kevään aikana.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisesta seuraavalle lukuvuodelle on tiedotettu tänä keväänä suomen kielen lisäksi Hämeenlinnan kaupungin MyIntegration-verkkosivulla englannin, ukrainan, arabian ja venäjän kielellä huomioiden maahanmuuttajaperheet.

Yleisesti ottaen huoltajat ovat aamu- ja iltapäivätoimintaan ja sen sisältöihin tyytyväisiä. Huoltajien esiin nostamia kehityskohteita ja positiivisia palautteita on hyvä käydä läpi toimipaikoittain ja yhdessä ohjaajien kanssa. Mahdollisiin kiusaamistapauksiin tulee puuttua matalalla kynnyksellä. Huoltajat toivovat, että näistä tiedotetaan myös kotiin. Turvallisen tilan luominen kaikille on tavoiteltavaa ja tärkeää.

Waulu Laura