Varhaiskasvatus ja koulut vahvistavat turvallisuutta lasten ja nuorten elämässä

Vantaan ampumatapauksen myötä myös Hämeenlinnan kaupungilla on kerrattu turvallisuussuunnitelmia ja ohjeista. Vantaalla opettajien aktiivinen ja osaava toiminta auttoi viranomaisten mukaan tilanteessa erittäin paljon.

”Kaikissa Hämeenlinnan perusasteen kouluissa on ajan tasalla olevat turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat ja harjoittelemme vuosittain turvallisuus- ja pelastautumistilanteita”, kertoo Hämeenlinnan kaupungin opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä.

Koko Suomea koskettanut tapaus on herättänyt huolta, surua ja keskustelua myös Hämeenlinnassa.

”Jos haluamme jatkossa panostaa lisää lastemme ja nuortemme hyvinvointiin, pitäisi vakavasti pohtia tarvitaanko kouluihin lisää eri alojen henkilöstöä, jotka pystyvät olemaan tukena tilanteissa, missä tunteet kiehuvat tai on alttius väkivaltatilanteisiin. Tällaisia voisivat olla esim. koulusosionomit”, toteaa Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko.

Hämeenlinnan kouluissa varautuminen ajan tasalla

Hämeenlinnan kouluissakin tapahtuu kiusaamista ja viime vuonna tehdyn kouluterveyskyselyn myötä alakouluissa 8.6 % ja yläkouluissa 7.6 % oppilaista kokee kiusaamista viikoittain.

”Jokainen tapaus ja hetki koskee jotakuta lasta tai nuorta ja on liikaa. Kouluissamme tehdään joka koulupäivä työtä kiusaamisen ehkäisemiseen, tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen, kertoo opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä.

Hämeenlinnan kouluissa henkilöstöä on koulutettu myönteisen vuorovaikutuksen merkityksestä hyvinvoinnille. Koulut seuraavat koulujensa kouluterveyskyselyn tuloksia, ja suunnittelevat keinoja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

”Lapset ja nuoret ovat tuoneet Erätauko-keskusteluissa esiin toivomuksensa kiusaamiseen puuttumiseksi vaikuttavammin keinoin, ja kaupungissa uudistetaan kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisemisen suunnitelmaa. Suunnitelma ja uudistetut toimenpiteet otetaan käyttöön syksyllä 2024”, kertoo Hämeenlinnan kaupungin opetuspäällikkö Minna Lumme.

”Lisäksi kouluissa luodaan osallistavasti lasten, nuorten ja aikuisten kanssa koulukohtaiset turvallisen tilan periaatteet yhteistyössä koulujen, nuorisopalveluiden ja lastenkulttuurikeskus Arxin kanssa. Kouluja koulutetaan sovittelutoimintaan ja kaupungissa harkitaan digitaalista ilmoituskanavan käyttöönottoa somekiusaamisen ilmoittamiseksi”, kertoo Lumme.

Varhaiskasvatuksessa luodaan perustaa lapsen turvallisuuden tunteelle

Perusopetuksen tavoin myös varhaiskasvatuksessa turvallisuusjohtaminen on keskeisessä roolissa. Turvallisuussuunnitelmia päivitetään säännöllisesti, poistumisharjoitukset sekä lapsen katoamisen etsintäharjoitukset suoritetaan vuosittain.

Useissa päiväkodeissa turvallisuustiimit kokoontuvat useita kertoja toimintavuodessa ja yhdessä on luotu päiväkodeille turvallisuusseiniä, joista löytyvät keskeiset turvallisuuteen liittyvät asiat. Parhaillaan päiväkodeissa käydään läpi sisälle suojautumisen ohjeistusta.

”Lapsella on oikeus turvalliseen kasvu- ja oppimisympäristöön. Turvallisuuden tunteen luominen, lapsen itsesäätely – ja tunnetaitojen vahvistaminen sekä kaveritaitojen harjoittelu ovat keskeisessä osassa varhaiskasvatuksen arkea. Olennaista onkin tukea lasten vertaissuhteita ja yhteisön hyvinvointia kussakin lapsiryhmässä. Ryhmään kuulumisen tunteella, myönteisellä yhteisöllisyydellä ja riittävällä ystäväverkostolla voidaan tukea lapsen mielen hyvinvointia, syrjäytymisen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyä pitkällä aikavälillä”, kertoo vs. varhaiskasvatusjohtaja Sari Vartiainen Hämeenlinnan kaupungilta.

Varhaiskasvatuksessa on parhaillaan käynnissä Opetushallituksen rahoituksella Vakatuki-hanke, jossa yhtenä tavoitteena on ollut lasten tunnekasvatuksen tukeminen leikin ja draamakasvatuksen menetelmin. Lisäksi varhaiskasvatuksessa on kuluneen vuoden aikana muun muassa uhkaavien tilanteiden ennaltaehkäisyn – koulutusta henkilöstölle.

Lue lisää tunnekasvatuksesta Hämeenlinnan päiväkodeissa. Tunnekasvatus lisää osallisuuden kokemusta – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Nuorisotyöntekijät toimivat yläkouluilla

Hämeenlinnan kaikissa yläkouluissa on nuorisotyöntekijä. He ovat nuorisotyön asiantuntijoita, jotka osallistuvat koulun arkeen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Pääpaino työssä on ennalta ehkäisevässä toiminnassa, jonka tavoitteena on luoda avointa vuorovaikutusta nuorten välille ja lisätä yksilötason onnistumisen kokemuksia, osallisuutta ja yhteistoimintaa.

Nuorisotyöntekijät toimivat aktiivisesti myös sosiaalisen median kanavissa, joissa nuoretkin ovat.

”Nuorisotyöntekijät kohtaavat nuoria heidän omissa toimintaympäristöissään niin koulussa kuin vapaa-ajalla, joten turvallisen aikuisen läsnäoloa, aikaa ja tukea on helposti saatavilla”, kertoo Hämeenlinnan kaupungin nuorisotyön päällikkö Mervi Hiltunen.

Hämeenlinnan kaupungin kaikissa kouluissa toimii yhteisöllinen moniammatillinen opiskeluhuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti.

Jos vanhempia huolestuttaa lapsensa koulunkäyntiin kuten oppimiseen, käyttäytymiseen, kaveriasioihin, kiusaamiseen, alakuloisuuteen, poissaoloihin ym. liittyviä asioita, kannattaa ensin olla yhteydessä lapsen opettajaan tai luokanvalvojaan.

Lapsi tai nuori voi ottaa aina suoraan itse ottaa yhteyttä opiskeluhuollon henkilöstöön.

Opiskeluhuollon kouluterveydenhoitajat ja -lääkärit, koulukuraattorit ja koulupsykologit ovat Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Oma Hämeen työntekijöitä, ja heidän yhteystietonsa löytyvät Oma Hämeen sivuilta.

Lue lisää:

Opiskeluhuolto – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut – Oma Häme (omahame.fi)